سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزین نجفی پور – کارشناس مهندسین مشاورخدمات مهندسی آب و خاک کشور – مدیریت مطالعات کر

چکیده:

یکی از مشکلاتی که همواره برای سازمان های متولی حفاظـت از رودخانـه هـا وجـود دارد ، آبشـستگی جـداره رودخانه ها و در نتیجه ریزش بستر مجاور آن ب ه داخل رودخانه است . گاهی ایجاد تغییرات به حدی می رسد که رودخانه ، از حریم تعیین شده در دوره مطالعات جامع نیز خارج گشته و مشکلاتی را برای کارفرما جهت تملـک اراضی و همچنین کشاورزان منطقه ایجاد می کند . بیشترین تدابیر جهت جلوگیری از ریزش جـداره رودخانـه ، توسط مجریان طرح های مجاور رودخانه خصوصا ساخت ایستگاه پمپاژ اندیشیده شده و با ایجاد دیـواره هـای مقاوم ، شمع کوبی های مورد نیاز و دیگر راه های مهندسی ، از ایجاد اینگونه خسارت ، جلوگیری می کنند . ولی به جهت هزینه سنگین اجرای اینگونه عملیات مهندسی جهت تثبیت جداره رو دخانه ، نمی توان از ایـن تکنیـک برای تثبیت تمامی جداره رودخانه استفاده نمود . بهره گیری از کشت درخت در حاشیه و حریم رودخانه ها ، یکی از راههای ممکن برای تثبیت جداره ناپایدار رودخانه ها است . به جهت ایجـاد فرسـایش هـای شـدید توسـط رودخانه، اغلب درخت ها، فرصت ریشه زنی و تحکیم موقعیت خود از نظر ایستایی و تثبیـت جـداره رودخانـه را بدست نیاورده و از بین می روند .
پروژه درختان بدون خاک و ریشه ، توانایی ریشه دار نمودن درخت در شرایط نامتعاف ، از جمله کـم دوام بـودن جداره های رودخانه را دارد . در این سیستم ابداعی ، انتقال آب و مواد غـذایی مـورد نیـاز درخـت توسـط آونـد مصنوعی انجام می گیرد و با توجه به شرایط فیزیکی خاک مجاور رودخانه های ناپایـدار ، سـرعت ریـشه زنـی درختان تحت پوشش این پروژه ، از ۲ , ۱ تا ۲ برابر افزایش خواهد یافت