سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یوسف علی سعادت – عضو هیآت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
سید مرتضی مرتضوی جهرمی – عضو هیآت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
علیمراد حسنلی – عضو هیآت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بخش مدیریت مناطق بیایانی

چکیده:

این پژوهش به منظور سازگاری چهارده گونه درختی با استفاده از پساب تصفیه شده ی شهری در محوطه تصفیه خانه فاضلاب شهر مرودشت انجام شد.آزمایش در قالب طرح آماری کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد.کرت های اصلی شامل دو نوع آب پساب تصفیه شده و آب چاه محل اجرای طرح و کرت های فرعی شامل چهارده گونه درختی بود.نتایج اندازه گیری شاخص های رشد درختان نشان داد که بین درصد زنده مانی ارتفاع و قطر طوقه گونه های مختلف درختان آبیاری شده یا پساب و آب چاه تفاوت معنی داری وجود ندارد.گونه هایEucalyptus microtheca با ۹۹درصد زنده مانی موفق ترین و Eucalyptus camaldulensis با ۹۷ درصد گونه های موفق دیگر در پایان سال دوم بودند.درختان اقاقیا و زبان گنجشک و توت به ترتیب دارای ۹۵و۹۴ و ۵/۲۹ درصد زنده مانی بودنداما از نظر سایر شاخص های رشد مطلوب نبوده و قابل توصیه نیستند.گونه های چنار, زیتون ,افرا و عرعر در مقایسه با سایر گونه ها بطور معنی دار از درصد زنده مانی کمتری برخوردار بودند.Eucalyptus camaldulensisبا حداکثذ ارتفاع و قطر برابر سینه به عنوان بهترین گونه با سایر گونه ها اختلاف معنی دار نشان داد Eucalyptus microthecaو Acacia stenophyllaو گز شاهی بعد از Eucalyptus camaldulensis دارای بیشترین ارتفاع بودند.که نسبت به آبیاری با پساب تحمل خوبی نشان دادند.مقایسه شاخص های رشد درختان آبیاری شده با پساب و آب چاه با آزمون T نشان داد که درختان Eucalyptus microthecaآبیاری شده با پساب در سطح ۵ درصد دارای ارتفاع و قطر بیشتری نسبت به آب چاه بودند اما درختان کاج تهران آبیاری شده با پساب دارای قطر برابر سینه و درصد زنده مانی کمتری در سطح ۵ درصد بودند درختانAcacia stenophyllaدر اثر کاهش دما به -۶/۲ درجه سانتی گراد در دی ماه سال ۸۱ صدمه دیدندو شاخسارهای آنان خشک گردید.براساس نتایج بدست آمده می توان از پساب فاضلاب برای درخت کاری و توسعه فضاهای سبز استفاده کرد