سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرحمن ترابیان – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی علوم باغبانی
وحیدرضا صفاری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی مود – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثرات استفاده از غلظتهای مختلف پساب شهریجهت آبیاری قطره ای بر مهمترین فاکتورهای رویشی و زایشی فلفل دلمه ای در سال زراعی ۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی جنب تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه شهید باهنر کرمان، به صورت طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی در این ازمایششامل آبیاری قطره ای با فاضلاب صفر درصد (شاهد)، ۲۵ درصد، ۵۰ درصد، ۷۵ درصد و ۱۰۰ درصد بودند. فاکتورهای که دراین پژوهش اندازه گیریگردید وزن تر و خشک میوه ها، وزن خشک اندام هوایی و ریشه ها و میزان کلروفیل برگ ها بود. تیمار فاضلاب توانست در فاکتورهای اندازه گیری شده در سطح احتمال ۱% معنی دار شود و بیشتیرن رشد در تیمار ۱۰۰% وکمترین انها در غلظتهای پایین و شاهد مشاهده گردید. اندازه گیری عناصر سنگین در گیاه مشخص کرد که حداکثر تجمع عناصر غذایی اندازه گیری شده در میوه های خشک فلفل دلمه ای زیر حد بحران می باشد.