سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قدرت ا.. شاهی – کارشناس محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
محمد حسین اخوت – کارشناس محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
آشور محمد قره باش – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

پس از برداشت محصول آفتابگردان حدود۲۵-۱۸ درصد از وزن دانه آن درکارخانجات روغن کشی تولید ضایعاتی مانندپوسته ،دانه های شکسته وغیرقابل روغن کشی داشته که ازاین ضایعات پس ازعمل غنی سازی با اوره ( به دلیل بالابودن الیاف خام وپایین بودن پروتئین خام ) مانندکاه غلات ، درتغذیه دامها استفاده نمود. دراین طرح استفاده از پوسته دانه آفتابگردان بصورت غنی شده با اوره وغنی نشده درجیره شاهد( بدون پوسته ودارای کاه غلات ) ، جیره دارای ۱۰ درصد پوسته ، ۲۰ درصد پوسته ، ۱۰ درصد پوسته غنی شده ، ۲۰ درصد پوسته غنی شده برای تغذیه ۵۰ راس بره نر ۸-۷ ماهه (در ۵ گروه ۱۰ راسی ) درقالب طرح کاملا تصادفی به کاررفت . بره ها پس از ۹۰ روز پروارو محاسبه افزایش وزن روزانه ماده خشک مصرفی وضریب تبدیل غذایی ۳ راس از هر گروه بطورتصادفی انتخاب وکشتارشده وخصوصیات لاشه هریک ازآنها اندازه گیری وثبت گردید.براساس نتایج حاصل ازانجام طرح فوق ،استفاده ازپوسته دانه آفتابگردان غنی شده سبب کسب وزن نهایی بیشتر افزایش وزن بالاتروبازده غذایی بهترمیگردد همچنین دربررسی اقتصادی نیزدرصورت استفاده ازپوسته دانه آفتابگردان غنی شده درجیره غذایی بره های پرواری هزینه خوراک لازم جهت تولید هرکیلوگرم افزایش وزن زنده وهرکیلوگرم وزن لاشه کمترازجیره دارای پوسته غنی نشده وکاه غلات می باشد.