سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

چکیده:

در این مقاله کاربرد پوسته های استوانه ای کامپوزیتی تقویت شده توسط المانهای طولی و محیطی (رینگ و استرینگر) در خطوط لوله انتقال گاز مورد بررسی قرار گرفته است. ماده کامپوزیتی مورد استفاده ، یک ماده لمینیت (چند لایه) می باشد. معادلات تعادل پوسته استوانه ای کامپوزیتی بر مبنای تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول پوسته ها نوشته شد ه و روابط کرنش – تغییر مکان و انحنا – تغییر مکان نیز بر اساس تقریب اول لاو بدست آمده اند.
در قسمت بعدی، بهینه سازی وزنی پوسته های مذکور با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک انجام گرفته است. به همینمنظور، وزن سازه به عنوان تابع هدف (که باید کمینه گردد) در نظر گرفته شده و تنشهای اصلی و بار کمانش به عنوان قیود مساله بهینه سازی انتخاب شده اند. در نهایت اثر پارامترهای مختلف بر روی وزن سازه مورد ارزیابی قرار گرفته وپاسخهای بهینه برای پارامترهای فوق الذکر ارائه گردیده است.