سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس مرادی – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
محمد مرادی –

چکیده:

یکی از عوامل مهم در فرسایش قطعات توربی نهای فرانسیس که باعث تشدید عوامل فرسایشی دیگر نیز می شود پدید ه کاویتاسیون نام دارد. متداو لترین روش درباره ترمیم قسم تهای آسی بدیده فرآیند جوشکار ی است ک ه در آن به منظورجلوگیری از تغییر ساختار متالوژیکی فلز نیاز به رعایت دستو رالعمل جوشکاری خاص WPS) است که فرآیندی زما نبر بوده با وجود رعایت دقیق دستورالعم لهای موجود بر ساختار متالوژیکی ب یتاثیر نخواهد بود. در این تحقیق تجربی علاوه بر توضیح کاویتاسیون و اثرات آن روش جدیدی در ترمیم و حفظ سطوح و قطعات از آثار مخرب آن با استفاده از چس بهای پلیمری معرفی م یشود.