سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منصور پاره کار – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

در ابتدای اجرای مراحل احداث سد خاکیهسته رسی شوک، پیمانکار با مشکل کوب ی دن رس مواجه گرد ی د. زیرا باران های محل ی و رطوبت نسب ی بالا ی شبانه (در اکثر م واقع هوا مه آلود بود ) اجازه دست ی ابی خاک رس به رطوبت به ینه جهت کوب یدن را نم یداد. ا ین مشکل طراح را بر آن داشت که طرح را بازنگر ی نمای د. در ای ن بازنگری، سد خاک ی با لا یهی ژئوممبران جانش ین سد خاک یهستهرسی گرد ید. با بررس ی سابقه ای از سدهای بزرگ دنیا که د ر ساخت آن ها از مواد ژئوسنتتیک استفاده شده بود و تحقیقا ت آزمایشی انجام شده، نت یجه شد که در اینگونه موارد، چنانچه منابع قرضهGPدر اختی ار باشد، م یتوان از لا ی هی ژئوممبران، پوش یده از دو لای هیژئوتکستال استفاده نمود به شرط آن که ش یب جداره ی بالادست به اند ازهی کافی کم باشد تا پد ی دهی لغزش رخندهد. مصالح GP خاص یت زهکشی بسیار بالایی داشته در نتیجه با اجرای یک سیستم زهکشی، امکان بازدی د سد به منظور بررس ی نشت در زمان بهره برداری م یباشد. در ضمن ایجاد یک سطح صاف در سطح شیروانی بالادست بر روی مصالحGPامکانپذیر میباشد.
استفاده از GCL به منظور جلوگ یری از نشت در صورت تَرک برداشتن ژئوممبران است. اما ژئوممبران همراه باGCLیا یک لایه بتن در سدهای کوچک گران تمام میشود. زیرا که میزان نشت از ژئوممبران تنها، بسیار اندکو قابل قبول در بس یاری از سدها ی خاک ی کوچک م یباشد. در نتیجه سد خاکی شوک با ی ک لای هی ژئوممبران،پوشیده از دو لایهی ژئوتکستال، بر روی بدنه با مصالح GP با شیب شیروانی ۳:۱ طراحی شد.