سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی محرری – دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی

چکیده:

به منظور بررسی امکان تولید ایمنی در بزهای سانن بر علیه آنزیم اوره آز آزمایش حاضر طراحی گردید. تعیین وجود آنتی اوره آز از طریق الکتروفورز کردن نمونه های سرم خون مورد بررسی کیفی
قرار گرفت . به این منظور آنزیم لازم برای ایجاد ایمنیت از شکمبه گوسفندان تازه کشتار شده در کشتارگاه شهرکرد استحصال و بعد از تعیین فعالیت آن، آنزیم مربوطه همراه با ناقل در مقاطع مختلف به ۷ رأس از بزهای تحت آزمون تزریق شد . به ۷ رأس بز در قالب گروه شاهد نیز برای یکسان شد ن شرایط، ماده ناقل به تنهایی تزریق شد . تمامی ۱۴ رأس بز در شرایط یکسان از نظر کلیه عوامل محیطی نگهداری شدند . پنج نوبت تزریق با فاصله ۱۰ روز بین هر نوبت انجام گردید . بعد از پنجمین تزریق، نمونه خون از تمامی بزهای تحت آزمون گرفته شد و سرم خون برای تعیین حضور و فعالیت آنتی اوره آز از طریق الکتروفورز و روش اکترلانی جمع آوری گردید . نتایج آزمایشات الکتروفورز نمونه های سرم خون بزها وجود آنتی اوره آز را محرز نمود فعالیت آنتی اوره آز برای هر میلی لیتر سرم خون بزهای ایمن شده بوضوح بیشتر از گروه شاهد بود.