سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضوانه مومنی – کارشناس پژوهشی گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان ، دانشگاه ته
سیدمحمودرضا بهبهانی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان ، دانشگاه تهران
علی اصغر منتظر – استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان ، دانشگاه تهران

چکیده:

بهبود مصرف آب در کشاورزی به دلیل پیچیدگی های موجود در فرایند بهره برداری و تولید در مقایسه با سایر مصرف کنندگان آب از اهمیت بالایی برخوردارمی باشد. برای نیل به این هدف، تعیین مقدار دقیق آب مورد نیاز گیاهان به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک ایران ضروری می نماید. تبخیر و تعرق پتانسیل، حداکثر مقدار آبی است که می تواند توسط سطوح خاک و گیاه در شرایط عدم وجود محدودیت ازخاک خارج شود و تعیین دقیق آن می تواند در تعیین برنامه ریزی های آبیاری حایز اهمیت باشد. در این راستا، استفاده از ابزارهایکه توانایی برآورد پارامترهای مهم اقلیمی و نیز پیشگویی این مقادیر در مقیاس زمانی آینده راداشته باشند دراولویت قرار دارد.
ClimGen یک ژنراتور آب وهوایی است که داده های هواشناسی از جمله بارندگی، ماکزیمم و مینیمم دما، سرعت باد، تابش خورشیدی وغیره را با توجه به سنوات آماری موجود و بازه های زمانی دلخواه آینده تولید می کند. همچنین قابلیت محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل با روش پنمن – مانتیث نیز در آن گنجانده شده است. هدف این مطالعه بررسی کارایی نسخه ۴/۴/۰۳ این ژنراتور در براورد تبخیر و تعرق پتانسیل است. خروجی های این پارامتر، در موقعیت های مختلفحوره کرخهبا داده های واقعی اندازه گیری شده در سطح منطقه مقایسه گردید. نتایج به دست امده نشان دهنده سازگاری مطلوبی بین مقادیر واقعی و براوردشده بود. بنابراین می توان از ژنراتور آب وهوایی ClimGen به عنوان ابزاری جدید وکاربردی جهت انجام محاسبات استاندارد نیاز آبی گیاه استفاده نمود.