سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی رجائیان – کارشناس ارشد مدیریت (BMA)

چکیده:

سازمان از گروهی افراد تشکیل می شود که برای رسیدن به اهداف مشخص مشترکی با هم کار می کنند. برای اطمینان از رسیدن سازمان به اهدافش، نیاز به یک سیستم کنترل می باشد.
سیستم راهی از پیش تعیین شده و معمولا تکرار پذیر انجام یک فعالیت یا مجموعه ای از فعالیت ها است. سیستم های کنترل مدیریت سیستم هایی بسیار پیچیده و قضاوتی اند. بسیاری از فعالیتهای مدیریتی غیر سیستماتیک می باشند، مدیران معمولا با موقعیت هایی مواجع می شوند که قواعد بخوبی تعریف نشده اند و بنابراین برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه عملی انجام دهندقضاوت شخصی خود را بکار می برند. اگر همه سیستم ها عمل صحیح و مناسب را برای همه موقعیت ها فراهم می آورند، دیگر نیازی به انسانهای مدیر نبود [۱] بنابراین فرایندهای غیر رسمی در کنار فرایندهای رسمی کنترل همواره در سازمان مورد نیاز می باشند. در این مقاله سیستم کنترل رسمی مد نظر می باشد.
کنترل مدیریت فرایندی است که بوسیله آن مدیران بر سایر افراد سازمان تاثیر می گذارند تا استراتژی های سازمان را پیاده سازی نمایند [۱]. مساله اصلی کنترل این است که اهداف افراد با اهداف سازمان هم جهت شود که به آن تناسب اهداف می گویند.