سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
میترا فربین – کارشناس ارشد زیست شناسی،دبیر زیست شناسی
فاطمه سادات نبی پور – کارشناس ارشد زیست شناسی، دبیر زیست شناسی

چکیده:
برای معلمانی که اصول حرفه خود را خوب آموخته اند تمامی مکان ها و وسایب در دسترس ابزار آموزشی است برای ابزارهای آموزشی هیچ حد و مرزی را نمی توان قائل شد. معلم هنرمند ابزار ساز است و ابزار را مطابق با نیاز می سازد. در این میان علم زیست شناسی نیز مانند سایر علوم نیازمند پردازش آموخته های علمی به منظور تثبیت آموخته ها و درونی شدن یادگیری است و نیاز به ابزاری برای این کار دارد کتاب کار زیست شناسی به دانش آموزان کمک می کنند تا آنان با داده ها و اطلاعات جمع آوری شده به بازی بپردازند و یادگیری خود را کامل کنند . کتاب کار در واقع ابزاری موثر در سنجش آموزه های فراگیرانی است که در بسیاری از موارد تحلیل و پردازش اطلاعات خود را به بعد موکول می کنند.