سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افسانه عالی نژاد –
حبیب اله بیگی –
فرزانه نیکوخواه –
جهانگرد محمدی –

چکیده:

یکی از ترکیبات تعیین کیفیت آب، کل جامدات معلق (TSS) است که شامل بقایای گیاهی، فاضلاب های صنعتی، رس و سیلت خاک هاست که می¬تواند کدورت را در آب ایجاد کند و شاخص خوبی جهت حمل آلاینده¬های میکروبی، مواد غذایی و فلزات در سطوح رسوبات باشد.
هدف از انجام این تحقیق بررسی این نکته بود که آیا کدورت می¬تواند تخمین خوبی برای TSS در آب چاه¬های رشته قنات لقدمه باشد یا خیر. مدل خطی نشان داد که بین TSS و کدورت همبستگی معنی داری وجود داشت و معادله رگرسیون آنy=3.5311x-0.6531 (R2=0/84, p<0.05)بود.
در این مطالعه اندازه¬گیری کدورت پس از گذشت یک ماه نیز صورت گرفت و همبستگی نسبتاً بالایی با کدورت نمونه تازه به دست آمد (R2=0/60,p<0.05) تا در صورت عدم مراجعه به منطقه و نمونه برداری از آب، بتوان مقدار کل جامدات معلق و کدورت را از روی پارامتر کدورت پس از یک ماه به دست آورد.