سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی ولی زاده – بخش مهندسی برق، دانشگاه تربیت مدرس
احسان اله کبیر –

چکیده:

تایید امضای برخط یکی از روشهای معروف برای تایید هویت است، برای تایید امضا باید شباهت بین دو امضا محاسبه شود. رگرسیون خطی یک روش مناسب برای محاسبه شباهت بین دو سیگنال است، ولی بر روی سیگنال های امضاهای برخط کهطول زمانی متفاوتی دارند قابل اعمال نیست. برای محاسبه شباهت بین دو امضا بوسیله رگرسیون خطی باید طول زمانی سیگنال- برای یکسانسازی طول زمانی سیگنالها سبب کاهش تمایز DTW های متناظر دو امضا یکسان شود. استفاده از الگوریتم معروفبین امضاهای اصلی و جعلی میشود، در این مقاله برای افزایش تمایز بین امضاهای اصلی و جعلی، روشی بر مبنای کلونی مورچه هابرای یکسانسازی طول زمانی سیگنالها ارائه شده است. الگوریتم تایید امضای برخط بر مبنای کلونی مورچه ها بر روی مجموعه امضاهای ۲۰۰۴SVCآزمایش شده و نرخ خطای۱۰/۶%برای این الگوریتم بدست آمده است در حالی که با استفاده ازDTWنرخخطای۱۴/۲%بدست م یآید.