سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن فضائلی – اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.
حسین نوروزیان – اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

چکیده:

کمپوست کاه گندم حاصل از کشت قارچ تکمه ای پس از برداشت قارچ ، از سالن پرورش قارچ تخلیه گر دیده و لایه خاک پوششی از قسمت کاه جداسازی شد و کاه بدست آمده، در هوای آزاد خشک گردید . به منظور تعیین قابلیت مصرف کمپوست کاه و مقایسه آن با کاه معمولی ، در جیره غذایی بزغاله های پرواری ، سه جیره غذایی که به ترتیب حاوی صفر ، ۱۰ و ۱۵ درصد کاه کمپوست بودند بر روی تعداد ۱۵ راس بزغاله نر رائینی در قالب طرح کاملا تصادفی به مدت ۱۲ هفته مورد آزمایش قرار گرفت . میانگین افزایش وزن روزانه در گرو ههای آزمایشی ۱ ، ۲ و ۳ به ترتیب ۹۸/۹ ، ۱۰۰ و ۹۲/۶۸ گرم ، میانگین ماده خشک مصرفی ، به ترتیب ۱۱۴۵ ، ۱۱۲۶ و ۱۱۱۹ گرم در روز و ض ریب تبدیل غذایی به ترتیب ۱۱/۴۵ ، ۱۱/۲۶ و ۱۲/۰۷ بود که تفاوت بین آنها معنی دار نبود . راندمان لاشه سرد به ترتیب ۴۹/۹ ، ۴۹/۱ و ۴۸/۷ درصد بود که اختلاف معنی داری را نشان نداد.