سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
محبوبه یزدانی – کارشناس ارشد مجتمع کشت و صنعت لوتوس
حسن جمالیان – مدیر مجتمع کشت و صنعت لوتوس

چکیده:
منشاء آلسترومریا جنوب آمریکا به ویژه کشورهایی نظیر شیلی، پرو و برزیل میباشد. در اوایل قرن ششم این گیاه برای اولین بار در غرب اروپا کاشته و به طور وسیع گسترش یافت. آلسترومریا به عنوان یکی از سریعالنتشارترین گلهای شاخه بریده جهان محسوب میشود که در عرض دو سال منطقه وسیعی از هلند را زیر کشت خود قرار داد. با افزایش استفاده از سیستمهای خنک کننده و اثر موثر آن در تولید، همچنیناستفاده از ارقام اصلاح شده و پرتولید کاشت این گیاه بیش از پیش مورد توجه تولیدکنندگان قرار گرفته است. قارچ بوتراتیس باعث پوسیدگی گیاه میشود، علائم آن به صورت ایجاد کپک خاکستری در قسمتهای هوایی گیاه میباشد. خطوط قهوه ای رنگ روی گیاه ایجاد میشود که روی گلبرگها به صورت لکه های کوچک ادامه می یابد. کنترل دما و تهویه مناسب بهترین راه مبارزه با این بیماری است. پرهیز از خیس کردن گیاه، بیرون کشیدن مرتب نرکها علاوه بر اینکه نور بیشتری را وارد کنوپی گیاه میکند، هوا را در آن به جریان انداخته و ازتوسعه بیماری جلوگیری میکند. با این حال قارچکشهایی نیز مانند رورال TS، کاپتان، بنومیل و توپسین ام برعلیه این بیماری مورد استفاده قرار میگیرند. در این بررسی تاثیر سموم رایج رورال TS (ا ۱/۵ در هزار) ، کاپتان (۱/۵ در هزار) ، بنومیل ( ۱ در هزار) و توپسین ام ( ۱ در هزار) به تنهایی و همراه با کلات کلسیم (ا در هزار) مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا سوسپانسیون قارچ با غظت ۶^۱۰ تهیه گردید و به طور یکنواخت بر یک رقم آلستر محلولپاشی گردید. از هر تیمار ۳ شاخه از ۳ بوته مختلف به صورت تصادفی انتخاب و میزان شدت آلودگی در این شاخه ها به صورت اعداد ۱۰-۰ یادداشت و در نهایت این اعداد با نرم افزار spss16 تجزیه و تحلیل آماری شد. نتایج بیان کننده تاثیر مثبت و تفاوت معنیدار استفاده از کود کلات کلسیم همراه با سموم شیمایی یادشده در کنترل کپک خاکستری و به تاخیر انداختن ظهور مجدد آن میباشند. بهترین تیمار رورال TS (ا ۱/۵ در هزار) و کلات کلسیم ( ۱ در هزار) مشخص گردید.