سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امید روزمند – دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم اقزار، دانشگاه اصفهان.
ناصر قاسم آقایی – دانشیار، عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان.

چکیده:

در این مقاله، یک مدل بازار الکترونیکی مبتنی بر اعتبار و یادگیری برای عاملهای خریدار و فرو ش نده پیشنهاد می شود. در مدل ارائه شده عاملهای فروشنده یاد م ی گیرند که با استفاده از یادگیری نزدیکترین همسایگی و تخمین میزان مشابهت خریدار جدید با خریداران قبلی خود، اولین پیشنهاد فروش را برای خریدار مورد نظر تنظیم کنند همچنین عاملهای فروشنده با استفاده از ر وش یادگیری تقویتی یاد م ی گیرند که چگونه قیمت، کیفیت و زمان تحویل کالا را برای خریداران به منظور بیشینه کردن سود تنظیم کنند و همچنین با استفاده از مدل اعتباردهی ارائ ه شده، تخفیف کالا را برای خریداران معتبر در نظر بگیرن د . عاملهای خریدار نیز با استفاده از ر وش یادگیری تقویتی یاد م ی گیرند که فروشندگان را بر اساس کیفیت، قیمت و زمان تحویل کالا اعتباردهی نموده و انجام امور تجاری خود را روی عاملهای فروشندة معتبر، متمرکز کنن د . مدل ارائه شده با استفاده از اجلت که یک محیط ایجاد عامل می باشد پیاده سازی شده و آزمایشات انجام شده نشان می دهد، عاملهایی که از مدل ارائه شده استفاده م ی کنند نتایج بهتری را نسبت به دیگر عاملها به دست می آورند.