سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا توکلی مقدم – دانشگاه تهران
مسعود ربانی – دانشگاه تهران
علی قدرت نما – دانشگاه تهران

چکیده:

سیستم تولید سلولی (CMS) یکی از کارآمدترین و اقتصاد ی ترین رو ش های تولید می باشد . مزایای بکارگیری این سیستم در تولید محصولات عبارتند از : کم کردن موجودی نیمه ساخته، کاهش زمان راه اندازی ماشین آلات،کاهش ضایعات، دوباره کاری ها . در این مقاله، حالت دیگری از تشکیل سـلول در مسئله گروه بندی ماشین ها و خانواده های قط عات بررسی می شود . رویکرد اصلی این مقاله در نظر گرفتن سلول های عمومی است، بنحوی که هـر کدام قادر به پردازش تمامی قطعات مورد نظر باشند . ماتریس یا جدولی در قالب اعداد صفر و یک بعنوان پیش فرض مدل مورد نیاز است . سـلول هـایی که قادر به پردازش هر یک از قطعات هستند، در این جدول مشخص می شوند و سپس از سلول های عمومی برای پردازش بخشی از عملیات قطعـات بمنظور زمانبندی بهتر و همچنین کاهش مجموع هزینه های تولید استفاده می شود . در این مقاله، مسئله مورد نظر متشکل از محدودیت هایی نظیر زمان در اختیار هر سـلول اعـم از عمـومی و خـاص در طـی هـر دوره از افـق زمـانی و متغیرهایی نظیر زمان اضافی یعنی زمان بیشتری که هر سلول برای پردازش قطعات در طی هر دوره درخواست مـی نمایـد خواهـد بـود . کـه در نهایـت مجموع زمان های تأخیر در تولید محصولات ک اهش می یابد . در این حالت متغیرهای اضافی بمنظور حصول اطمینان از افزایش راندمان سلول و کاهش زمان بیکاری مد نظر است . از آنجائیکه مدل ریاضی مورد نظر جزء مسأیل بهینه سازی ترکیباتی و NP-Complete مـی باشـد، حـل آن توسـط روش های متداول مستلزم صرف زمان و قدرت پردازش بالا خواهد بود . بنابراین از روش Simulated Annealing (SA) بعنـوان یکـی از الگـوریتم هـای کارآمد و جستجوی تصادفی استفاده شد . در خاتمه، ارزیابی کمی بررسی م سائلی با ابعاد بزرگ بمنظور رسیدن به جواب بهینه در زمان پردازش کوتاهتر و
نیز امکان پذیری نتایج ارائه می گردد .