سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا سلیمی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
وحید تقی خانی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
سیروس قطبی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله از مدل تقریب متوسط کروی قطبی – ورا (GV-MSA) جهت تعیین ضرایب فعالیت متوسط یونیمحلولهای الکترولیت در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد استفاده می شو د. در این مدل قطر آنیونها در یک محلول الکترولیت ثابت و مستقل از غلظت نمک در نظر گرفته می شود، در ح الی که قطر کاتیونها به واسطه دانسیته بار الکتریکی بالا، به صورت تابعی از غلظت نمک در نظر گرفته می شود . این تابعیت در دو حالت مورد بررسی قرار گرفته و اثر تابعیت قطر کاتیون با غلظت نمک مورد بحث و بررسی قرار گرفته اس ت. از نتایج بدست آمده برای الکترولیتهای آب ی منفرد برای تعیین ضرایب فعالیت متوسط یونی مخلوط الکترولیتها استفاده می شود . در تعیین مقادیر ضرایب فعالیت متوسط یونی برای مخلوط الکترولیتها مستقیما " از نتایج مربوط به محلولهای الکترولیت منفرد و بدون معرفی پارامتر قابل تنظیم جدیدی استفاده می شو د. نتایج حاصل از مدلGV-MSAبا دو تابعیت متفاوت برای قطر کاتیون با یکدیگر مقایسه شده است . همچنین نتایج حاصل از مدلGV-MSAبا نتایج حاصل ازمدل رایج پیتزر مقایسه می شو د. نتایج حاصل نشان می دهد که مدلGV-MSAضمن توانایی در تطبیق مقادیربدست آمده برای ضرایب فعالیت متوسط ی ونی در مقایسه با مقادیر تجربی برای محلولهای الکترولیت منفرد به خوبی می تواند جهت محاسبات مربوطه در مخلوط الکترولیتها مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین در محاسبات مربوط به مخلوط الکترولیتها با استفاده از مدلGV-MSA بر خلاف مدل پیتزر که دارای حداقل دوپارامتر قابل تنظیم است از پارامتر جدیدی استفاده نمی شود. در نهایت مقادیر خطای حاصل از هر یک از مدلهای مورد استفاده در این کار ارائه شده است.