استفاده از AHP در تعیین اوزان اولیه شبکه عصبی

دنیای اطراف ما مملو از وسایل چند معیاره است و انسان ها عمدتاً در چنین زمینه هایی تصمیم گیری می کنند. یکی از کامل ترین این تکنیکها فرآیند تحلیل  سلسله مراتبی (AHP) می باشد که برای اولین بار توسط توماس ال ساعتی ۲۱] در سال ۱۹۸۰ مطرح شد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یک نمایش گرافیکی از مسئله پیچیده واقعی می باشد که در رأس آن هدف کلی مسئله و در سطوح بعدی معیارها، زیر معیارها و گزینه ها قرار دارند. در این فرآیند اهداف کمی و کیفی به صورت مقایسات زوجی برای مقایسه گزینه ها نسبت به یکدیگر سنجیده می شوند.

برای محاسبه اوزان اولیه در شبکه عصبی با استفاده از اوزان حاصل از پرسشنامه های طبق لیکرت، جدول مقایسات زوجی تشکیل شده است. جدول مقایسات زوجی به کمک تقسیم اوزان حاصل شده برای هر یک از عوامل در پرسشنامه ن) و مقایسه تک تک عناصر هر سطح نسبت به سطوح، تشکیل شده است. سپس به کمک قوانین AHP و استفاده از نرم افزار EXpert Choice وزن نهایی هر یک جدول ۲: اوزان شبکه عصبی در سطوح یک و دو از معیارها، زیر معیارها و گزینه ها نسبت به یکدیگر محاسبه شده است. این اوزان در جدول ۲ نشان داده شده است.