سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدسعدی مسگری – دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئومتیک ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احمد سیفی – دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئومتیک ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد کریمی – دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئومتیک ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ابوالقاسم چهرقانی – دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئومتیک ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این تحقیق، ابتدا حدود ۳۰۰۰ نقطه در مسیر یک رودخانه با فواصل ۱۰ متر انتخاب شد. س بر اساس مدل ارائه شده، میزان طول تاج و ارتفاع سد، برای تمامی گزینه ها محاسبه شد. آنگاه طی مراحل مختلف و با توجه به حجم مورد نیاز برای مخزن سد و شرایط توپوگرافی مورد نیاز، به تدریج تعداد گزینه ها به ۲۵ گزینه نهایی کاهش یافت. سپس بر اسسا میزان هزینه تملک اراضی، خسارت زیست محیطی، خسارت اجتماعی، طول راه های دسترسی، حجم مصالح ساحتمان سد و فاصله از منابع قرضه، گزینه های منتخب ارزیابی شده و با تبدیل این پارامترها به پارامترهای کمی، گزینه ها بر اساس میزان مطلوبیت رتبه بندی شدند و اولویت هر گزینه نسبت به سایر گزینه ها تعیین شد.