سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم شهبازی رز – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی – دانشگاه ارومیه
حسین رضایی – استادیار گروه آب- دانشگاه ارومیه
بهزاد حصاری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

فرایندی که به نام تبخیر و تعرق می شناسیم کاربردهای بسیار مشهود و قابل ملاحظه در مطالعات آبیاری، منابع آب، تعیین نیاز آبی گیاهان و نظایر آنها دارد. اندازه گیری تبخیر و تعرق به دو روش کلی آزمایشاتصحرایی و روابط تجربی است که تعداد روش های تجربی بیش از ۵۰ روش می باشد که عموما فرمولهای تجربی هستند که در شرایط محیط های مختلف به دست امده اند و معمولا تنها در شرایط آب و هوایی مشابه نتایج قابل قبولی دارند. در این مطالعه تبخیر و تعرق در حوزه نازلوچای ارومیه با استفاده از رابطه پرایستلی – تیلور در محیط GIS بدست آمده است.پرایستلی – تیلور عنوان کردند، زمانیکه مناطق وسیع خشکی اشباع می شود، تشعشع خالص عامل غالب برای تعیین تبخیر و تعرق می باشد. بنابراین داشتن آمار تشعشع خالصو دما برای تعیین تبخیر و تعدق پتانسیل کفایت می نماید. آمار جهانی تشعشعخالص برای یک دوره ۹۶ ماهه در شبکه هم سطح با قدرت تفکیک مکانی ۲/۵ درجه در استوا موجود بوده و از طریق اینترنت قابل دسترسی می باشد میانگین سالانه تبخیر و تعرق پتانسیل ۱۳۷۰ میلیمتر و حداکثر آن ۱۵۵۸میلیمتر در کم ارتفاع ترین نقطه حوضه و حداقل ۹۴۷ میلیمتر در ارتفاعات حوضه اندازه گیری شده است. نتایج بدست امده با سایر روش های برآورد تبخیر و تعرق مورد مقایسه قرار گرفته است که روش پنمن با روش مورد مطالعه دارای همخوانی بیشتری است.