سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی یعقوب زاده – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ابوالفضل اکبرپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
مهدی بهرامی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کاربری اراضییک خصوصیت مهم در پروسه رواناب می باشد که برروی نفوذ، فرسایش و تبخیر وتعرق اثر می گذارد. دراین مطالعه، تاثیر الگوریتمهای طبقه بندی تصاویر ماهواره ای بر نقشه های کاربری اراضی و شماره منحنی رواناب و همچنین دبی سیلاب به کمک RS و GIS بررسی شده است. این تحقیق بر روی حوضه آبریز منصورآباد بیرجند و به کمک تصاویر ماهواره لندست ETM+ انجام گردیده است. با تهیه نقشه های کاربری اراضی به کمک الگوریتمهای حداکثر احتمال، حداقل فاصله وفاصله ماهالانوبیس و نقشه های پوشش گیاهی و گروه هیدرولوژی خاک و تلفیق این نقشه ها درGIS نقشه شماره منحنی رواناب برای هریک از الگوریتمها تعیین شد. همچنین برای ارزیابی صحت شماره منحنی به دست آمده از هریک از الگوریتمهادبی حداکثر سیلاب به کمک مدلHEC-HMSمحاسبه و با مقدار اندازه گیری شده مقایسه گردید