سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل قهرمانی –
جواد عدل –
جبرئیل نسل سراجی –

چکیده:

به منظور ارزیابی ریسک خطرات فرآیندی بخش شیرین سازی واحد تصفیه گاز در یک شرکت پالایش گاز، خطرات مهم فرآیند با استفاده از روش HAZOP مورد شناسایی قرار گرفت و ریسک آنها محاسبه گردید. بطور کلی ۳۸ مورد خطر شناسایی شده وریسک آنها محاسبه گردید که در این میان بیشترین ریسک محاسبه شده که برابر ۶۰ استمربوط به کاهش میزان درجه حرارت گاز قبل از واحد تصفیه و نقص سیستمهای خنک کننده دی اتانول آمین در گره مطالعاتی DE و کمترین ریسک که برابر ۱۲ است مربوط به نقص چپ (P-6)، نقص شیر فلکه های F.C.V.12 , L.C.V.2 , F.C.V.4 می باشد. با توجه به معیار پذیرش ریسک پالایشگاه که معادل ۲۰۰ بود، کلیه خطرات شناسایی شده دارای ریسک در حد پایین بوده و نیازی به پیشنهاد یا طرحهای مناسب جهت کاهش نداشتند. در مورد اجرای روش HAZOP به لزوم استفاده از یک تیم متشکل از افراد با تخصصهای مختلف اشاره شد و برای رفع مشکل موجود در اجرای پروژه مزبور از مشاورت مهندسین با تجربه بهره برداری واحد استفاده گردید. این نکته همچنین درتامیننارسایی موجود درسیستم Record Keeping واحد مورد مطالعه بسیار مفید واقع گردید. انجام تعمیرات پیشگیرانه واحد، تهیه و اجرای برنامه دقیق برای این تعمیرات و پایش منظم پارامترهای عملیاتی مهمترین پیشنهاداتی بودند که از طریق کاهش احتمال وقوع منجر به کاهش ریسک می گردند.