سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

غلامرضا علیپور – پتروشیمی شهیدتندگویان

چکیده:

مطالعات زیادی توسط کوپن های خوردگی از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۶ درچندین کارخانه انجام شده است دراین مطالعات جهت کنترل خوردگی میکروارگانیسم از تزریق گاز کلر و بعدهیپوکلریت سدیم و درنهایت گاز اسید کلراستفاده شدهاست درهرکدام از این مراحل به مدت یک ماه ازکوپن جهت مطالعه مقدا رخوردگی استفاده شده نتایج بدست آمده نشان داده است که مقدا رخوردگی دراین استفاده بسیارکاهش پیدا کرده است.