سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا محمدی – دانشگاه هرمزگان-دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی عمران-سازه های دریایی

چکیده:

امروزه در مفهوم مهندسی کیسون عبارت است از صندوقهای حجیم بتنی که در حوضچه های خشک , بطور پیش ساخته تهیه شده ودر آب دریا غرق و در کناریکدیگر قرارداده می شوند. کاربرد کیسون دراحداث یک سازه دریایی بویژه تلفیقی که نقش اسکله و موج شکن را تؤاما"دارا باشد؛ مدنظر می باشد چراکه از یک طرف سمت حوضچه و بصورت اسکله جهت پهلوگیری شناورها و قسمت دیگر آن نقش موج شکن را ایفا می کنن د. درک شورمادرسالهای اخیرکیسون جای خود رابازکرده وموج شکن هایی که تاکنون بدین صورت اجرا گردیده انداسکله کیش و اسکله چندمنظوره چابهار را میتوان نام برد.استفاده از سازه های کیسونی در مقایسه با سازه های مشابه از امتیازات ویژه ای برخوردار می باشدمنوط به اینکه مناطق محل اجرا از ویژگیهای ذیل برخوردار باشد:الف( درمواردیکه عمالیات شمع کوبی به علت سختی زمین یا سنگی بودن لایه های بستر دریا امکان پذیر نباشد.ب(مواردیکه زیرسازی حجیمی جهت جلوگیری از رانش آب وآب بردگی مصالح مورد نیاز باشد.ج( مواقعی که سازه درمقابل تنش های شدید جانبی قرار گیرد.جهت طراحی و اجرای مناسب سازه های کیسونی می بایست نکاتی رعایت گرددکه مادر این مقاله برآنیم با بررسی آنها گامی در پیشبرد استفاده بهینه از این سازه ها برداشته باشیم.