سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان دالیله دزفولی –
عبدلامیر معزی –
رحیم اسلامی زاده –
فاطمه فرجائی –

چکیده:

یکی از ضایعات حاصل از کارخانجات تصفیه شکر،فیلتر کیک می باشد، به دلیـل غیـر قابـل اسـتفاده بـودن در اطـراف شرکتهای تصفیه شکر تخلیه می گردد و بالا بودن حجم این ضـایعات آلودگیهـای زیسـت محیطـی فراوانـی را بوجـود می آورد . از سوی دیگر شرکتهای پرورش دهنده قارچ خوراکی در چرخه تولید این محصول ناچارند از خاکهـای جنگلـی هوادیده که پیت ماس نامیده می شود استفاده کنند که برداشت بی رویه ازاین منبع سبب خسارت جدی به منا بـع پیـت ماس می گردد . از آنجا که فیلتر کیک از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیا یی تا حدودی با پیت ماس برابـری مـی کنـد .
می توان با مدیریت درست به استفاده از این مواد زائد پرداخت . در این تحقیق فیلتر کیک پس از آبشویی به منظور کاهش شوری در قا لب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تیمار و ۳ تکرار به ضخامت ۴ سانتی متر بر روی کمپوست اسپان ران شده پهن گردید . هر تکرار شامل ۸ کیسـه مـی باشـد کـه جمعـاً ۴۸ کیسه مورد استفاده قرار گرفت . در طی دوره رشد، تعداد پین ظاهر شده، وزن کلاهک و پایـه، درصـد رطوبـت قارچهـا، میزان ماده خشک و عـملکرد تیمارهـا اندازه گیری شـد ومیزان کاهش در برداشـت از منابع پیت مـاس بـا انجـام ایـن پروژه محاسبه گردید . واعـداد با نرم افزار MSTATC مـورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند که در نهایـت تولیـد محصول توسط فـیـلتـر کیک به میزان ۴۴۰ گرم سـبـب افـزایش محـصـول نسبت به پیـت مـاس گردیـد و نیـز بـه
میزان ۳۶ متر مکعب برای هر ۵۰ روز از مصرف پیت ماس کا سته شد .