سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی قانعیان – گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
کاظم ندافی –

چکیده:

امروزه توجه به مشکل کمبود آب در کشور ما و خصوصاً در نقاطی نظیر استان یزد که به دلیل قرار گرفتن در فلات مرکزی ایران دارای آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی است،حائز اهمیت فراوان است. در چنین شرایطی استفاده مجدد از فاضلاب یکی از راههای غلبه بر مشکل کم آبی است. با توجه به مسئله کمبود آب و جلوگیری از تخریب محیط زیست، در مجتمع صنایع لاستیک یزد از بهمن ۱۳۷۵ پساب حاصل از سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی(سیستم لجن فعال به روش هوادهی ممتد) جهت آبیاری مورد استفاده قرار گرفته است. براساس بررسی های انجام شده سرانه آب هر کارگر در طول شیفت کاری ۷۷ لیتر و سرانه فاضلاب تولیدی هر کارگر در طول شیفیت ۶۸ لیتر برآورد شده است. براساس آزمایشاتی که بر روی نمونه های فاضلاب خام انجام شد مقادیر پارامترهای PH،BOD5 ،CODو TSS به ترتیب ۸-۷/۷۳ ، ۱۲۲-۲۲۰mg/l ، ۱۹۸-۳۸۵mg/l و ۱۲۳-۲۳۵mg/l بوده است و مقادیر این پارامترها در پساب نیز اندازه گیری شده که به ترتیب ۸/۲-۸ ،۳۴-۵۰mg/l ، ۵۴-۷۵mg/l و ۲۰-۲۵mg/l باشد که منطبق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست برای استفاده از پساب در آبیاری mg/l باشد. راندمان سیستم در حذف BOD5 و COD حداقل حدود ۸۰-۷۳ درصد و در حذف TSS ، حداقل ۹۰-۸۴ درصد بوده است. پارامترهای مهم در آب آبیاری نظیر EC،TDS،SAR و RSC در پساب اندازه گیری شده که به ترتیب ۱۸۴۶µ mohs.cm ، ۱۱۸۰mg/l ، ۶/۶۷meql و ۱/۰۶meql بوده که براساس مقایسه انجام شده بین این مقادیر و مقادیر استاندارد و دیاگرام ویلکوکس، پساب مورد نظر از نظر کیفیت آب آبیاری در ردیف آبهای متوسط قرار دارد.