سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزین آریان پور – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایرا
فرهاد گلستانی فرد – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهرا
علی رحیمی – کارشناس مجتمع مس سرچشمه، کرمان
شهرام شهاب – کارشناس مجتمع مس سرچشمه، کرمان

چکیده:

در این پروژه تحقیقاتی به بررسی چگونگی استفاده از نسوزهای باطله صنعت مس به منظور کـاربرد در جـرم هـای روکش قاشقک های چرخ ریخته گری آند مجتمع مس سرچشمه پرداخته شده است . مجتمع مس سرچـشمه ایـران سالیانه با مصرف حدود چهار هزار تن مواد نسوز، در حدود دو هزار تن نسوز باطله را دور ریز می نمایـد . بنـابراین به منظور جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و صرف جویی اقتصادی، بازیـابی تمـام یـا قـسمتی از باطلـه هـا ضروری به نظر می رسد . در واحد ذوب مجتمع مس سرچشمه سالانه حدود ۸۰۰ تن جرم ریختنـی آلومینـا یی و یـا آلومینو سیلیکاتی برای پوشش کاری جداره قاشقک ها و لاندر های چرخ ریخته گری مـصرف مـی شـود . در ایـن تحقیق سعی بر این بوده است تا با خردایش و دانه بندی قسمت های سالم آجرهای باطله کـوره هـای مجتمـع مـس سرچشمه، بتوان جرم های ریختنی جدیدی بر ای این کاربرد پیشنهاد نمـود . در نهایـت پـس از سـاخت نمونـه هـای آزمایشی و اندازه گیری خواص فیزیکـی و مکـانیکی، فرمولاسـیون مناسـب نـوعی جـرم ریختنـی از نظـر درصـد سیمان،آب و توزیع دانه بندی تعیین و مقدار ۱ تن جرم با فرمولاسـیون و دانـه بنـدی مناسـب تهیـه و در پوشـش کاری یکی از قاشقک های چرخ ریخته گری کوره آند شماره ۳ مجتمع مس سرچشمه استفاده گردید .