سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی علیزاده – استادیار پژوهشی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات شیلات ایران (ایستگاه تحق

چکیده:

با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای خاکی آب لب شور و کنترل کیفی آب خروجی استخرهای خاکی پرورشی ،این تحقیق با هدف امکان بهره برداری مجدد از آب خروجی استخرهای خاکی در طول دوره پرورش جهت افزایش تولید، در مزرعه پرورشی ماهی سعید در مجاورت ایستگاه تحقیقات شیلاتی بافق انجام گرفت. برای این منظور ۴ استخر خاکی پرورش قزل آلا هر یک به مساحت ۰/۵ هکتار در نظر گرفته شد. در قسمت خروجی دو باب از استخرهای خاکی مورد نظر یک حوضچه گرد بتنی به قطر ۶ متر و حجم مفید حدود ۳۰ متر مکعب احداث گردید.تیمارهای مورد مطالعه شامل تیمار ۱) پرورش در شرایط متعارف در استخرهای خاکی بدون استفاده مجدد از آب خروجی وتیمار۲) پرورش در شرایط متعارف در استخرهای خاکی همراه با استفاده مجدد از آب خروجی در حوضچه های گرد بتنی انتهائی بودند. میزان تعویض آب در استخرهای خاکی در هر دو تیمار حدود ۵ % حجم آب در شبانه روز بود . انتقال آب خروجی استخرهای تیمار دوبه حوضچه های گرد بتنی هم از طریق پمپاژ و هم بصورت ثقلی امکان پذیر بود. هوا دهی حوضچه های بتنی با استفاده از دستگاه Splash هر شب از۱۰ تا ۸ صبح روز بعد انجام گرفت. وزن اولیه رها سازی حدود ۲۵ گرم و تراکم رها سازی در استخرهای خاکی در هر دو تیمار یک عدد در متر مربع و در حوضچه های بتنی تیمار دو ، ۷۰ عدد در متر مربع در نظر گرفته شد . دوره پرورش حدود ۴/۵ ماه و در نیمه دوم سال انجام گرفت . دمای آب در طول دوره پرورش ۴±۱۴ درجه سانتی گراد و شوری آب ۵/.±۸/۱۲ گرم در لیتر بود. میزان متوسط تولید در تیمار یک ۲۱۹۳ کیلو گرم (حدود ۴۳۸۶ کیلوگرم در هکتار) و در مورد تیمار دو ۲۸۳۱ کیلوگرم که از این مقدار ۲۱۶۱ کیلوگرممربوط به استخر خاکی (حدود ۴۳۲۲ کیلو گرم در هکتار) و ۶۷۰ کیلوگرم مربوط به حوضچه گرد بتنی بود ( ۲۲/۳ کیلوگرم در متر مربع). نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که علیرغم استفاده از آب تعویضی استخر های خاکی ، هیچ یک از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری شده آب در حوضچه های بتنی ، محدودیت زا و بحرانی نبودند. در مقایسه بین فاکتورهای رشد دو تیمار مشاهده شد که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری (p<0/05) بین دو تیمار از لحاظ بیوماس نهایی، درصد افزایش وزن، درصد بازماندگی نهایی و ضریب تبدیل غذا وجود دارد و تیمار دوم از این لحاظ شرایط بهتری نسبت به تیمار اول داشت.بر اساس نتایج مقایسه دو تیمار از لحاظ اقتصادی، از طریق استفاده مجدد از آب خروجی استخرهای خاکی به روش فوق، امکان افزایش تولید بهمیزانحدود ۳۱ % و امکان افزایش در آمد به میزان حدود۴۱%وجود داردبا توجه به مطالعات انجام شده در خصوص پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای خاکی آب لب شور و کنترل کیفی آب خروجی استخرهای خاکی پرورشی ،این تحقیق با هدف امکان بهره برداری مجدد از آب خروجی استخرهای خاکی در طول دوره پرورش جهت افزایش تولید، در مزرعه پرورشی ماهی سعید در مجاورت ایستگاه تحقیقات شیلاتی بافق انجام گرفت. برای این منظور ۴ استخر خاکی پرورش قزل آلا هر یک به مساحت ۵/۰ هکتار در نظر گرفته شد. در قسمت خروجی دو باب از استخرهای خاکی مورد نظر یک حوضچه گرد بتنی به قطر ۶ متر و حجم مفید حدود ۳۰ متر مکعب احداث گردید.تیمارهای مورد مطالعه شامل تیمار ۱) پرورش در شرایط متعارف در استخرهای خاکی بدون استفاده مجدد از آب خروجی وتیمار۲) پرورش در شرایط متعارف در استخرهای خاکی همراه با استفاده مجدد از آب خروجی در حوضچه های گرد بتنی انتهائی بودند. میزان تعویض آب در استخرهای خاکی در هر دو تیمار حدود ۵ % حجم آب در شبانه روز بود . انتقال آب خروجی استخرهای تیمار دوبه حوضچه های گرد بتنی هم از طریق پمپاژ و هم بصورت ثقلی امکان پذیر بود. هوا دهی حوضچه های بتنی با استفاده از دستگاه Splash هر شب از۱۰ تا ۸ صبح روز بعد انجام گرفت. وزن اولیه رها سازی حدود ۲۵ گرم و تراکم رها سازی در استخرهای خاکی در هر دو تیمار یک عدد در متر مربع و در حوضچه های بتنی تیمار دو ، ۷۰ عدد در متر مربع در نظر گرفته شد . دوره پرورش حدود ۴/۵ماه و در نیمه دوم سال انجام گرفت . دمای آب در طول دوره پرورش ۴±۱۴ درجه سانتی گراد و شوری آب ۵/.±۱۲/۸ گرم در لیتر بود. میزان متوسط تولید در تیمار یک ۲۱۹۳ کیلو گرم (حدود ۴۳۸۶ کیلوگرم در هکتار) و در مورد تیمار دو ۲۸۳۱ کیلوگرم که از این مقدار ۲۱۶۱ کیلوگرممربوط به استخر خاکی (حدود ۴۳۲۲ کیلو گرم در هکتار) و ۶۷۰ کیلوگرم مربوط به حوضچه گرد بتنی بود ( ۲۲/۳کیلوگرم در متر مربع). نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که علیرغم استفاده از آب تعویضی استخر های خاکی ، هیچ یک از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری شده آب در حوضچه های بتنی ، محدودیت زا و بحرانی نبودند. در مقایسه بین فاکتورهای رشد دو تیمار مشاهده شد که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری (p<0/05) بین دو تیمار از لحاظ بیوماس نهایی، درصد افزایش وزن، درصد بازماندگی نهایی و ضریب تبدیل غذا وجود دارد و تیمار دوم از این لحاظ شرایط بهتری نسبت به تیمار اول داشت.بر اساس نتایج مقایسه دو تیمار از لحاظ اقتصادی، از طریق استفاده مجدد از آب خروجی استخرهای خاکی به روش فوق، امکان افزایش تولید بهمیزانحدود ۳۱ % و امکان افزایش در آمد به میزان حدود۴۱%وجود دارد