سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود طبری – دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تر
آزاده صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، د
جهانگرد محمدی – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده خاکشناسی، دانشگاه شهرکرد
علیرضا علی عرب – دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه ت

چکیده:

استفاده از فاضلاب شهری که زمانی به عنوان یک منبع آلودگی تلقی میگردید، هم اکنون به عنوان منبعی سرشار از عناصر تغذیه- ای و آب مورد نیاز گیاه، از سابقه طولانی برخوردار است. پژوهش حاضر جهت ارزیابی تاثیر آبیاری با فاضلاب شهری بر غلظت عناصر غذایی نیتروژن (N)، فسفر (P)، پتاسیم (K)، آهن (Fe)، و روی (Zn) در خاک و برگ درختان کاج تهران (Penus eldarica Medw) در اراضی جنگلی جنوب تهران میباشد. برای این مقصود، پس از تعیین دقیق مشخصات جغرافیایی و توپوگرافی منطقه شاهد (آبیاری با آب چاه) و تحت تیمار (آبیاری با فاضلاب)، در هر عرصه مورد بررسی چهار پلات ۳۰×۳۰ متربه صورت تصادفی- سیستماتیک پیاده شد. نزدیک به پایان فصل رشد، در هر یک از پلاتها چهار درخت به صورت تصادفی انتخاب و از قسمت نزدیک به انتهای تاج و قسمتی که در مجاورت روشنایی قرار داشت نمونههای برگ جم عآوری شد. در پای هر درخت انتخاب شده، یک پروفیل خاک حفر و نمونه های خاک از ۳ عمق ۱۵-۰ ، ۳۰-۱۵ ، ۶۰-۳۰ سانتیمتری برداشت شد . اندازه گیری های انجام شده در آزمایشگاهنشان داد که غلظت عناصر غذایی مورد بررسی نمونههای برگ و خاک در عرصه آبیاری شده با فاضلاب به طور معنیداری بیشتراز عرصه آبیاری شده با آب چاه است. نتایج این تحقیق پیشنهاد میکند که فاضلاب شهری به عنوان یک منبع آبیاری و کودی میتواند در جنگلکاریها در امر آبیاری همراه با کنترل و نظارت دقیق مورد استفاده قرار گیرد.