سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیاوش وزیری – متخصص بیماریهای عفونی وگرمسیری و معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پز
الهه جهاندیده – کارشناس مسئول بهداشت مدارس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده:

برای ارتقاء فرایند استفاده ونگهداری ابزار کار بهداشت مدارس فرصتی فراهم است .
فرایند با ارسال ابزار کار( شامل : ترازوی پرتابل ، دستگاه فشارسنج ، گوشی معاینه ، چارت بینایی سنج و قد سنج)به مراکز بهداشت شهرستانها شروع و با نگهداری آنها در مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت جهت استفاده بعدی ختم می شود .
عملکرد جاری فرایند موجب پایین بودن اطلاعات کارکنان از روشهای : استفاده ، حفظ و نگهداری و رفع نقایص جزعی و همچنین عدم دقت کافی در نگهداری و مستعمل شدن زودتر از موعد ابزار کار ، صرف هزینه ونیرو جهت خریداری وسایل ونهایتا ًاتلاف منابع می گردد و ارتقای فرایند موجب افزایش اطلاعات کارکنان در مورد نحوه صحیح استفاده ونگهداری همچنین توانمندسازی آنان در زمینه رفع نقائص جزئی و جلوگیری از مستعمل شدن زود رس ابزار کار ، صرفه جویی در اعتبارات حوزه معاونت امور بهداشتی دانشگاه ، استفاده بهینه از امکانات موجود و جلوگیری از هدر رفتن منابع خواهد شد .
پیاده گردد.FOCUSPDCAبنابر این مقرر گردید برای فرایند مذکور مراحل روش
مراحل فرایند با رسم نمودار قالبی مشخص گردید. وسایل خریداری شده به مرکز بهداشت:۱- Find شهرستان تحویل داده می شود وجهت ارائه خدمات بهداشت مدارس بویژه انجام معاینات دانش آموزاندر اختیار کارکنان مراکز بهداشتی – درمانی قرار می گیرد . کارکنان پس از استفاده وسایل را برای
استفاده بعدی در محلی نگهداری می نمایند.
تیم ارتقا متشکل از کارشناسانی که فرایند را می شناسند سازماندهی شد . : ۲-Organize
با رسم نمودار جریان فرایند و جمع آوری داده ها قبل از ارتقا عملکرد فعلی فرایند مشخص۳-Clarify شد. میزان اطلاعات ۶۲ نفر کارشناسان وکاردانها ی بهداشت مدارس ، مربیان ومدیران آموزشگاههای بهورزی استان در زمینه روشهای استفاده و نگهداری ابزار کار بهداشت مدارس ۱/۱۳ درصد بود.همچنین ۷/۸ % کارکنان مورد مطالعه قادر به رفع جزیی این ابزار بودند . ضمناً همه افراد مورد مطالعه به محض مشاهده خرابی درابزار آنها را به انبار تحویل داده و اقدامی جهت رفع نقص و استفاده مجدد از آنها
ننموده اند .
بارسم نمودار همگرایی ونمودار علت ومعلول ، علل عدم استفاده ونگهداری صحیح۴- Understand ابزار کار نمایش داده شد .مهمترین این علل عبارت بود از : عدم تهیه وارسال دستور العمل مربوط به نحوه استفاده و نگهداری ابزار کار به هنگام توزیع ، آموزش ندیدن کارکنان قبل از استفاده از وسیله.
:بوسیله جدول اولویت بندی و انتخاب موارد ارتقا : آموزش تئوری و عملی کارشناسان و ۵- Select
کاردانهای بهداشت مدارس و مدیران ومربیان آموزشگاههای بهورزی استان در زمینه استفاده و نگهداری درست از وسایل و توانمند سازی آنان در زمینه رفع نقایص جزیی ۵ ابزار کار عمده بهداشت مدارس ( ترازوی پرتابل ، گوشی ، فشارسنج ، قدسنجوچارت بینایی ) وتهیه مدول آموزشی به عنوان مورد ارتقا انتخاب شد .
برنامه اجرایی مناسب تهیه گردید، ازمتخصصین امر تعمیرات ابزار پزشکی جهت آموزش: ۶- Plan
تئوری وعملی کارکنان وتهیه جزوه آموزشی ویژه کارکنان تهیه وضمن انجام کارگاه تئوریعملی تشکیل شد.Pre test وPost test : داده های بعد از اجرا نمایانگر افزایش میزان اطلاعات کارکنان مورد مطالعه از ۱/۱۳% به۸-Check2/82% و توانمندی کارکنان در زمینه رفع نقایص جزیی کار از ۷/۸% به ۱/۷۲% بوده است . ضمناً ۵۷وسیله ی مستعمل موجود در انبار توسط کارکنان مورد مطالعه تا ۳ ماه پس از ارتقا تعمیر و به مجموعه باز گردانده شد.
بر اساس نتایج حاصله آموزش کارکنان موجب افزایش آگاهیهای آنان در زمینه شیوه نگهداری ابزار کار و توانمندی سازی آنان در زمینه رفع نقایص جزیی این ابزار گردید.هم چنین بهره برداری درست از منابع موجودعلاوه بر صرفه جویی در هزینه و جلوگیری از هدر رفتن منابع موجبات معاینات دقیق و به هنگام دانش آموزان را فراهم آورد.
جهت تثبیت روند فعلی فرایند مقرر گردید :
برنامه مذکور جهت بهورزان و کلیه کاردانهای مرتبط اجرا گردد.
گنجانیدن مباحث مربوطه به حفظ ، نگهداری و تعمیر ابزار کار در بسته های آموزشی کارکنان به ستاد طرح و گسترش شبکه های وزارت متبوعه پیشنهاد گردد.