سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا جوادیان – هیات علمی دانشکده مهندسی معدن ‐ دانشگاه صنعتی سهند تبریز
پژمان طهماسبی – دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن ‐ دانشگاه صنعتی سهند
سیدمحمدجواد کلینی – هیات علمی دانشکده فنی مهندسی – گروه مهندسی معدن_ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در علوم مهندسی و بخصوص فرآوری مواد معدنی مسائل پیچیده و مشکلی وجود دارد که نمی توان آنها را با راه حل هایی که تاکنون شناخته شده اند، مورد بررسی قرار داد. بهینه سازی، کنترل و ارزیابی عملیات ها و فرآیندهای مختلف اغلب مستلزم در دست داشتن یک مدل دقیق، مناسب و همه جانبه از فرآیند است. امروزه چندین روشجهت مدل سازی فرآیندهای مختلفوجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خاصخود را دارد. در چند سال اخیر شبکه های عصبی مصنوعی به منظور مدل سازی و شبیه سازی فرآیندها مورد استفاده قرار گفته است. در این تحقیق ضمن معرفی مختصر شبکه های عصبی، ساختمان آنها با توجه به شبکه های پس انتشار مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه توانایی شبکه های عصبی جهت شبیه سازی نتایج حاصل بازیابی مس از عملیات فلوتاسیون مس سرچشمه مورد ارزیابی قرار می گیرد. از نتایج بدست آمده در آزمایشگاه، در آموزش شبکه طراحی شده توسط نویسندگان مقاله استفاده شد و در نهایتشبکه آموزشدیده شد و با توجه به R های بدستآمده ، این شبکه از دقت بالایی برای پیشگویی مقدار بازیابی مسدر عملیات فلوتاسیون مسسرچشمه را دارد