سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
ایمان احمدی صنوبری – کارشناس ارشد علوم دامی
آرام احمدی صنوبری – دانشجوی کارشناسی صنایعغذایی
امید احمدی صنوبری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی
حجت کاراژیان – استادیاردانشگاه آزاد تربت حیدریه

چکیده:
به منظور بررسی استفادها زپوسته پسته و بقایای چغندرقند درجیره گاوهای شیری و تاثیر آن برپارامترهای ارگانولپیتیک ماست تولیدی پژوهشی با استفادها ز۱۵راس گاوشیری نژاد هلشتاین درقالب طرح کاملا تصادفی انجام شد جیره های ازمایشی عبارت بودند از جیره ۱ شاهد صفردرصد جیره ۲ حاوی ۵درصد پوسته پسته و جیره ۳حاوی ۵درصد بقایای تازه چغندرقند شیرحاصل ازهرگروه جداگانه جمع اوری و ماست تهیه شد و درنهایت توسط روش هدونیک تست ارزیابی شدند نتایج نشان داد که ظاهر ماست تولیدی ازشیرگاوهای تغذیه شده با جیره های مذکور به لحاظ اماری تفاوت معنی داری مشاهده نشد P>0/05 پارامترهای PH آب اندازی اسیدیته و چربی ماستهای تولیدی تحت تاثیر تیمارهای ازمایشی قرارگرفت P<0/05 بین تیمارهای ازمایشی درخصوص طعم بافت دهانی و بافت قاشق زنی اختلاف معنی داری مشاهده گردید P<0/05 باتوجه به نتایج پژوهش حاضر استفاده ازپوسته پسته و بقایای چغندرقند درجیره گاوهای شیری جهت بهبود پارامترهای ارگانولپتیکی وب ازارپسندی ماست تولیدی توصیه میگردد.