سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مظفر فیروزمنش – دانشگاه علوم پزشکی کردستان – دانشکده بهداشت

چکیده:

مدیریت استقرار جمعیت های آسیب دیده در مدیریت بحران بعد از جابجایی و انتقـال بـه محـل جدیـد بنـام اردوگـاه انتخاب محل مناسب و تأمین امکانات بهداشتی منطبق با شرایط محیطی باشد هنگام وقوع بلاها نیاز به اطلاعات فنی در زمینه روشهای اضطراری تهیه آب آشامیدنی استقرار درست چادرها از بین بردن فضولات انسانی، گندزدایی، مبارزه با حشرات فوریت دارد که در مراحل اولیه وقوع بلا ابزار این ا قدامات باید از قبل آماده شده باشد که بدون برنامـه ریـزی دقیـق و آمـادگی قبلـی مقامات بهداشتی نمی توانند این نیازها برآورده نمایند . که با اطلاعات اساسی درباره بهسازی اوضاع اضـطراری و شـرایط بحـران مقامات بهداشتی و سازمانهای امدادی از آمادگی کامل جهت مقابله مؤثر با بهسازی حاصل از بلاها است . متن : انتخاب محل اردوگاه برای استقرار چادرها با توجه به فضای کـافی بـاز ، فاصـله مناسـب بـین چادرهـا و فـضای مناسـب سرپوشیده برای هر نفر باتوجه به شرایط فوق می توان جمعیت مستقر را در چادرها تخمین زد . یـک محـدوده خـاص اسـتقرار باید یکی از ضروریا ت و نیازهای اولیه تهیه امکانات رفاهی از جمله آّب آشامیدنی باشد که از نظر کمی نیاز شرب و شستـشو را برآورده نماید، از نظر کمی کافی و از نظر کیفی استانداردهای فیزیکـی شـیمیایی بـاکتریولوژیکی را داشـته باشـد . تجـسس و انتخاب بهترین منابع آبی در فاصله معقولی از اردوگا ه مدنظر باشد . گندزدایی آب صورت گیـرد و روزانـه کلـر باقیمانـده منبـع اصلی و منبع های مصرفی کنترل شده . فاصله منبع تا چادرها کمتر از ۱۰۰ متر باشد . بحث و نتیجه گیری : نتایج اقدامات انجام گرفته ایجاد سرویس های بهداشتی به تعداد لازم که سرویس های بهداشتی مرادانـه و زن انـه جداگانـه در کنـار آن سـکوهای شستشوی دو طرفه شیردار نصب شود . جمع آوری و دفع فضولات مسأله ای مهم بوده و بشکلی دفع شود که مـشکلات ثـانوی ایجاد نکند . باتوجه به شرایط منطقه نوع توالت انتخاب شود . تهیه و توزیع مواد غذایی ممکن مرکزی و در یک جا پخت شود یـا به چادرها ج یره غذایی خام داد وسائل گرمایی و روشنایی آنها باید تأمین شود و روزانه زباله آنها در زبال ه دان کافی جمـع آوری شود . کروکی نصب چادرها و چگونگی مراکز آب و سرویس بهداشتی برای یک جمعیت ۱۱۰۰ نفری عبارت اسـت از : تعـداد ۸۸ چادر چهار نفره ، ۸۰ چادر ۵ نفره و ۵۶ چادر ۷ نف ره، وسعت کل مورد نیاز ۳۲۶۴۰ مترمربع و ۳۵۰۰ متر فضای بسته . در این فضا در مقایسه با فضاهای با جمعیت مشابه نظم و انضباط در این حالت باعث سهولت جریان کار کنترل بیشتر خواهد شد کـه در مقایسه اظهارنظرها نسبت بالایی از جمعیت احساس رضایت می کردند . در حالی کـه در روش بـی نظمـی و بـی برنامـه ای مردم دچار مشکلات بوده و موارد بیماری اسهال استفراغ بیشتری مشاهده شد .