سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسلم شریفی – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی -محل خدمت : پلی کلینیک مرکزی
محمد حسین قربانی – کارشناس ارشد مدیریت سازمانهای ورزشی – محل خدمت دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر ، معرفی و استقرار الگوی کایزن عملیاتی «گمبا کایزن» به عنوان یک رویکرد در چرخه مدیریت بهره وری در سطح یک مرکز بهداشتی و درمانی ، و مطالعه ی تاثیر پذیری عملکرد کارکنان از این الگو بوده است . این مطالعه در دو فاز به صورت همزمان و موازی اجرا شده است. در فاز نخست الگوی مورد بحث بر اساس منابع موجود و به صورت رسمی آموزش داده شده و به عنوان یک برنامه ی رسمی از سوی مدیریت مرکز ، پیگیری و اجرا شده است . در فاز دوم با توزیع پرسشنامه و سنجش روایی آن(a=0/856) یکصد و هفتاد و شش نفر از کارکنان مرکز ، از نظر هفت بعد عملکردی تحت آزمون دو مرحله ای قبل و بعد از استقرار الگو قرار گرفتند . نتایج پژوهش حاکی از آنست که از نظر سرپرست مستقیم افراد تحت مطالعه ، در پنج بعد از استقرار الگو تفاوت های معناداری مشاهده شده است (p<0.001)که نشان از ارتقاءسطح عملکردی کارکنان در این ابعاد دارد . ولی در دو بعد کمیت کار(p=0.608) و دانش شغلی (p=0.6566)تفاوت معناداری مشاهده نشده است. بطور کلی عملکرد کارکنان به دنبال استقرار الگو ، بهبود معنی داری یافته است . این بهبود مستقل از متغیرهای سن ، جنس و میزان تحصیلات افراد مورد مطالعه اما تحت تاثیر متغیرهایی نظیر نوع شغل و سابقه کار بوده است . استقلال بهبود ایجاد شده از سن ، جنس و میزان تحصیلات ، نوید بخش ساده و فراگیر بودن آموزه ها و استقرار آسان الگو در سطح جامعه می باشد .