سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر مهدی پور – دانشگاه یزد
بابک عبدالهی مهر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

نحوه چیدمان وترتیب قرارگیری واحدهای مختلف اداری یک سازمان نقش قابل توجهی در افزایش بهره وری و رضایتمندی کارکنان وارباب رجـوع دار د . با این وجود در حال حاضر چیدمان واحدهای اداری غالبا بر اساس سلایق شخصی مدیران ارشد وسعی وخطا صورت گرفتـه ونارضـایتی اربـاب رجـوع وکارکنان را به دنبال دارد . در این مقاله الگوریتمی کاربردی بر اساس تکنیک AHP معرفی می گردد که ترتیـب بهینـه قرارگیـری واحـدهای اداری را مشخص می سازد .
پارامترهای تصمیم گیری این الگوریتم عبارتند از :
-١ استفاده از تجهیزات مشترک
-٢ تعداد ترددهای درون سازمان و مراجعات ارباب رجوع
-٣ توالی وترتیب انجام کار
-٤ انجام فعالیتهای مشابه
-٥ لزوم تماس فوری
-٦ عدم ایجاد مزاحمت
-٧ سادگی نظا رت بر فعالیتها
الگوریتم حل مساله به صورت زیر می باشد :
-١ اهمیت نسبی کلیه پارامترها را به صورت دو به دو برای تمامی واحدها تعیین کنید .
-٢ اهمیت نسبی کلیه پارامترها را به صورت دو به دو تعیین کنید .
-٣ تابع هدف اولیه عبارتست از : تعیین نزدیکترین واحد به ارباب رجوع
-٤ مساله را با استفاده ازتکنیک AHP حل کنید .
-٥ تابع هدف را بدین صورت تغییر دهید : تعیین نزدیکترین واحد به واحد منتخب اول وواحد منتخب را ازآلترناتیوها حذف کنید .
-٦ الگوریتم را تا زمانی که بیش از یک واحد باقی بماند ادامه دهید .
خروجی الگوریتم ترتیب بهینه قرارگیری کلیه واحدها می باشد . در ضمن با ت وجه به حجم زیاد محاسبات این الگوریتم نرم افـزاری بـرای ایـن الگـوریتم تهیه گردیده است .