سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدعلی جوزی – استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سحر رضایان – دانشجوی دوره دکتری تخصصی مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
محمدرضا جباری – آموخته دوره کارشناسی مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
امین پاداش – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

یکی از مهمترین موارد مورد توجه در زمینه حفظ و ارتقای سلامت افرادجامعه جمع آوری و دفع بهداشتی مواد زاید جامد است که متاسفانه گاهی به دلیل استفاده از روشهای نامطلوب، محیط زیست وسلامت افراد جامعه را درمعرض آلودگی و خطر قرارمی دهد و زیانهای قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی متعددی به بار می آورد، لذا می باید ضمن شناخت و سنجش صحیحمخاطرات و ارزیابی آن بتوان به مدیریت بهینه مواد زاید جامد دستیافت. در این راستا امروزه توجه به سامانه های مدیریت تلفیقی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که از این بین انبوهی از روشهای معرفی شده می تون به استقرار سامانه مدیریت تلفیق بهداشت، ایمنی و محیط زیست در مولفه های مختلف خدماتی، شهری و صنعتی اشاره کرد. در این تحقیق مراحل مختلف استقرار سامانه فوق الذکر در مدیریت مواد زاید شهر تهرا ن مورد توجه بوده بیمها و امیدهای پیش روی در قالب نتایج و پیشنهادات ارایه خواهد شد. شایان ذکر است در حال حاضر بصورت اجرایی استقرار این سامانه در کشور ما در صنعت نفت و پتروشیمی مورد عنایت بوده و در سایر زمینه ها مراحل امکانسنجی و مطالعاتی خود را می گذراند.