سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزیتا مهربانی – کارشناس تحلیل سیستم شرکت فرآورده های نسوز پارس
مجتبی جوانبخت – کارشناس صنایع شرکت فرآورده های نسوز پارس

چکیده:

نیروی کار استوارترین و با ارزشتم ندترین عامل در افزایش پویایی سرمایه و پیشرفت فناوری به شمار می رود از این رو ارتقاء کیفیت نیـروی کـار جهـت رقابت امری ضروری است . سازمان ها به کارکنانی نیاز دارند که نسبت به نوع کار و کیفیت آن انعطاف پذیر باشند . از سوی دیگر کارکنان نیز بـه محـیط کاری احتیاج دارند که برای ارتقاء مهارت آنان سرمایه گذاری شود . بر همین اساس طراحی و اجرای یک سیستم آموزش جامع و اثر بخش را می طلبد . علیرغم پرداخت هزینه زیاد و صرف امکانات گوناگون از سوی سازمانها، هنوز از آموزش به عنوان ابزاری برای ارتقـاء سیسـتم هـای گونـاگون، اسـتفاده بهینه نمی شود، و یا اگر آموزش هایی در این راستا برگزار می گردد، به صورت جامع، هدفمند و دارای اثر بخشی کامل نمـی باشـند و از طـرف دیگـر ایـن سازمان ها با مشکلاتی در زمینه طراحی و اجرای سیستم آموزشی جامع ) ) TTS و اثربخش نیز روبرو هستند . برای طراحی وپیاده سازی سیستم ها از روش ها و تکنیکهای علمی استفاده می شود که در این مقاله از یک تکنیک جدید به نام تکنیک سیستم هـای نـرم ( SSM ) به همراه چرخه دمینگ PDCA اقدام به طراحی و استقرار سیستم آموزش جامع و اثربخشTTS گردیده است به عبارت دیگر از مراحل :شناخت سیستم و مشکلات موجود و طبقه بندی مشکلات و تعاریف ریشه ای، مدلسازی مفهومی ( ایده آلی ) تعریف تغییرات لازم، تعیین تغییرات امکـان پذیر با توحه به محدودیت های موجود، طراحی و اجرای برنامه عملیاتی و در نهایت بازخورد به سیستم در جهت استقرار سیستم آمـوزش جـامع در ایـن شرکت استفاده گردیده اس ت در این راستا در مرحله شناخت سیستم و مشکلات موجود از آنالیز ) CATWOE 4 شناسایی پارامترهای : مشـتریان، عامـل، جهان بینی یا آرمان سیستم، فرآیند تبدیل، مالک، محدودیت ها و فرصت ها ) بهره مند گردیده است ما در این مقاله قصد داریم به معرفی طراحی و استقرار سیستم آموز ش جامع و اثربخش ) ) TTS همراه با تکنیک سیستم های نرم ) ) SSM که یکی از بهترین و جدیدترین روش ها جهت بهبود سیستم ها می باشد، در شرکت فرآورده های نسوزپارس بپردازیم .