سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

باقر نیکوفر – کارشناس ارشد عمران سازه های دریایی
محمد محمدی – معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
امیر محمدی – مدیردفتربهره برداری ونگهداری ازتاسیسات آبی و برق آبی

چکیده:

معمولاٌ احداث تاسیسات آبی هزین ههای بسیار سنگینی را به دنبال دارد، بهر هوری مناسب از این سرمای هگذار یها بدون پیش بینی یک روش نگهداری و بهر هبرداری کارآمد میسر نخواهد بود درحقیقت کارآیی مورد انتظار از یک مجموعه تجهیزات نه فقط به انتخاب تجهیزات، بلکه به روش نگهداری، بهر هبرداری و تعمیرات تجهیزات وابسته است. روش تعمیرات پیشگیرانه PM) یکی ازسیست مهای مناسب نگهداری وتعمیرات است که می تواند به نحو شایسته ای درافزایش بهر هوری و کاهش هزین های بهره برداری و نگهداری موثر باشد. استقرار سیستمPM دریک مجموعه تاسیسات آبی درافزایش عمر مفید تجهیزات، تدوین دستورالعم لهای بازرسی و نگهداری، کاهش هزین ههای تعمیر و نگهداری تکراری، کاهش حوادث، اتفاقات و خراب یهای ناخواسته تاثیر زیادی داشته و م یتواند بازده کارآیی در تهیه گزارشات مدیریتی، ساماندهی و مکانیزاسیون تحلیل حوادث، ساماندهی و تقویت حسابداری صنعتی، افزایش ضریب ایمنی کارکنان، و مکانیزاسیون عملکرد افراد مسئول و پیمانکاران،صاحبان تاسیسات را افزایش دهد. در این مقاله، گزارشی از نحوه و گا مهای استقرار سیستم تعمیراتPM در سد و نیروگاه ارس مراغه تشریح و نتایج حاصل از آن بررسی شده است