سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ناهید ثمره پوریزدی – شرکت منطقه ای کرمان
بی بی طاهره حسینی – شرکت برق منطقه ای کرمان

چکیده:

از آنجا که نیروی انسانی محور فعالیت ها در سازان محسوب می شود، بنابراین افزایش انگیزه در کارکنان برای تعالی و اهداف سازمان ضروری است، برقراری امکانات رفاهی با توجه به مسائل روز یکی از عوامل اصلی افزایش انگیزه می باشد که توجه به آن امری ضروری و حیاتی است. سیستم مدیریت خدمات رفاهیصنعت برق به منظور ارتقای کیفیت زندگی کاری و زندگی شخصی اعضا ایجاد شده است و در این راه از اصول علمی در راستای شناسایی نیازهای رفاهی، و طراحی و ارائه بسته های رفاهی به کارکنان صنعت برق بهره می گیرد. برای اینکه اعمال مدیریت به صورت هماهنگ و یکپارچه صورت گیرد کارکردهای اصلی سیستم در قالب رویه های اجرایی مستند ارائه خواهد شد. بنابراین ماموریت سیستم خدمات رفاهی، ارائه رویه های اجرایی مبتنی بر اصول علمی و روشهای یکپارچه و هماهنگ به منظور اعمال مدیریت خدمات رفاهی در سطح صنعت برق می باشد تا در نهایت منجر به بهبود زندگی کاری و شخصی افراد شود. شرکت برق منطقه ای کرمان در سال ۸۵ نسبت به ساده سازی این سیستم اقدام نموده که باهمیت و اراده مدیران و دست اندرکاران و همکاری مشاور و نظارت معاون منابع انسانی از نتایج حاصل از این سیستم در جهت بهبود نحوه ارائه کار امکانات رفاهی بهره گرفته است. در این مقاله به چگونگی اجرا، چالش ها و موانع موجود بر سر راه اجرای این سیستم اشاره می شود.