سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

تکتم فرمانفرمایی – مدیر دفتر تحقیقات و تعالی سازمانی شرکت فاضلاب تهران
محمد مهدی جوادیان زاده – معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت فاضلاب تهران

چکیده:

با بررسی محورهای ۹ گانه مدل ارزیابی عملکرد EFQM و همچنین مولفه هایی که برای مدیریت دانش تعیریف می شود می توان نقاط مشترک و میزان هم پوشانی انها را استخراج نموده، نهایتا به مدل جدید ی که ارزیابی وضعیت استقرار مدیریت دانش در سازمان را از طریق مدل تعالی سازمانی EFQM انجام می دهد دست یافت.
در مقاله پیش روی با کمک گرفتن از مدل ارزیابی عملکرد وزارت نیرو که بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM شکل گرفته است موقعیت کنونی سازمان را دریافته وبه این سوال مهم که با تاکید بر کدام مولفه های مدیریت دانش ، راه کوتاه تری را جهت اندر سازمان خواهیم پیمود پاسخ داده شده است پاسخ بهاین سوال منجر به ارائه یک مدل ارزیابی مدیریت دانش درشرکت های آب وفاضلاب با عنوان ABFA-KM شد.
در مدل مذکور ضمن ارزیابی سازمان از منظر میزان استقرار مدیریت دانش نسبت به ارائه چیدمان جدیدی در اولویت بندی پروژه های بهبودی کهبر اساس مدل ارزیابی عملکرد وزارت نیرو تعریف شده اند مبادرت شده است.
در جهت عملیاتی نمودن مدل پیشنهادی نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت فاضلاب تهران به عنوان بررسی موردی از طریق این مدل تحت تجزیه وتحلیل قرار گرفت که در نهایت امتیاز مکتسبه شرکت از لحاظ سیستم ارزیابی عملکرد وزارت نیرو وسیستم ارزیابی میزان استقرار مدیرت دانش در شرکت های آب وفاضلاب وهمچنین اولویت بندی پروژه های بهبود از نگاه هر مدل با هم مقایسه گردیدند.