مقاله استقرار نظام مديريت دانش و ارايه مدل کاربردي در شهرداري تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در رشد فناوري از صفحه ۲۲ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: استقرار نظام مديريت دانش و ارايه مدل کاربردي در شهرداري تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله فرايند دانشي
مقاله مدل کاربردي مديريت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي علي
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت دانش، يکي از عوامل حياتي موفقيت در سازمان هاي امروزي محسوب مي شود. سودمندي پروژه مديريت دانش بستگي زيادي به هماهنگي موفق موضوعاتي مثل فرهنگ سازمان، فرايند دانشي، مديريت منابع انساني  و فناوري اطلاعات دارد. اين تحقيق از بعد هدف، کاربردي و از نظر روش، توصيفي مي باشد. بررسي وضعيت شاخص هاي ساختار، فرهنگ، فناوري، منابع انساني، فرايندهاي دانشي و رهبري در شهرداري تهران براي استقرار مديريت دانش، با تحليل داده هاي به دست آمده از پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته است و بر اساس آزمون فريدمن (بالاترين ميانگين)، اولويت بندي شده است. جامعه آماري در اين تحقيق شامل مديران ارشد، مديران مياني و کارشناسان شهرداري تهران مي باشد که شامل ۱۰۵۷ نفر مي باشند و از اين تعداد ۲۸۵ نفر به عنوان نمو نه مورد بررسي قرار گرفته اند. در نهايت مدلي کاربردي براي استقرار مديريت دانش طراحي شده است. پس از تحليل مشخص شد وضعيت رهبري در شهرداري تهران براي استقرار مديريت دانش مناسب ارزيابي شده و شاخص هاي منابع انساني، ساختار، فرايندهاي دانشي، فناوري و فرهنگ در اولويت هاي بعدي قرار مي گيرند.