سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدامین اسکندری – موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران – انجمن علمی مدیریت بحران

چکیده:

پس از تجربه موفق » لاری « جراح ناپلئون تاکنون ، اولین گام در رسیدگی به تعداد زیادی مصدوم یا بیمار همزمان، انجام تریاژ است . یعنی طبقه بندی آنها و تعیین اولویت برای دری افت خدمات درمانی مناسب و احتمالاً اعزام . اگر تریاژ با رعایت شـرایط : – مکان تریاژ – تقسیم کار – شرح وظایف – سلسله مراتب و اجرای علمی انجام گیرد،می تواند با کـاهش مـؤثر و کـم خطـر تعـداد اعزام شوندگان، باعث کاهش بار مراکز درمانی و افزایش سرعت اعزام و ارائه خدمات بهترگردد . محیط عملیاتی تریاژ دارای سـه منطقه و یک فرماندهی می باشد و باید در مکانی – ایمن – دارای فضای کـافی – ارتباطـات منا سـب و دارای قابلیـت کنتـرل و هدایت عبور و مرور، برپا گردد . -۱ منطقه تریاژ و وظایفش : در ابتدای محیط عملیاتی تریاژ واقع شـده، افـسر تریـاژ و گـروهش اولویت درمانی هر بیمار را براساس پروتکل مربوطه تعیین کرده، کد شناسایی خاصی برای او در نظر می گیرند و تـگ تریـاژ را تکمیل می نمایند . -۲ منطقه درمان و وظایفش : بین دو منطقه تریاژ و اعزام قرارگرفته، سه بخش قرمز، زرد و سبز دارد . هر بیمار پس از انجام تریاژ در یکی از بخشهای مربوطه قرارگرفته و با ارزیابی دقیقتر توسط افسر درمان و گروهش در مناسبترین زمـان، حداکثر مداخلات درمانی لازم و م قدور را دریافت می نماید و در فواصل زمانی مناسب تریاژ مجدد می گردد . -۳ منطقه اعـزام و وظایفش : بیماران آماده اعزام به این منطقه انتقال و در اسرع وقت با مناسب ترین وسیله ممکن بـه متناسـبترین مرکزدرمـانی اعزام می گردند . کسب اطلاعات از شرایط مراکز درمانی، مدیریت خودر وهای امدادی، مدیریت اعـزام و ثبـت گـزارش از وظـایف افسر اعزام می باشد . -۴ فرماندهی پزشکی و وظایفش : مسئول کنترل همه جانبه بخشهای سه گانـه فـوق، تـسهیل ارتباطـات، تاًمین پشتیبانی و دستورالعملها همچنین دریافت گزارش کار و ارائه به مسئولین مافوق می باشد . در کل بـرای نیـل بـه هـدف انجام بهترین کار برای بیشترین تعداد آسیب دیدگان، نیازمند به تریاژ علمی و صحیح هستیم که خود نیازمند تعریفی روشن از شــرح وظــایف، تقــسیم کــار، روش کــار و داشــتن فــضایی مناســب و ایمــن کــه توســط نوارهــای رنگــی بــه چهــار منطقــه فرماندهی،تریاژ،درمان ( دارای سه بخش قرمز،زرد،سبز ) و اعزام تقسیم شده، می باشد .