مقاله استقرار و رشد نهال هاي بذركاري شده بلندمازو تحت تاثير نور و رقابت علف هاي هرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: استقرار و رشد نهال هاي بذركاري شده بلندمازو تحت تاثير نور و رقابت علف هاي هرز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلندمازو
مقاله بذرکاري
مقاله شدت نور
مقاله رقابت
مقاله رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ورامش سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: طبري كوچكسرايي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با توجه به مشكلات تجديدحيات گونه بلندمازو در جنگلهاي شمال کشور و نقش كليدي ميزان نور و رقابت رستني هاي علفي (با گونه غالب گرامينه) در استقرار زادآوري و رويش نهال آن انجام شد. براي اين منظور، بذرهاي سالم و هم اندازه بلندمازو از پاي يك درخت بالغ جمع آوري و در يك عرصه باز جنگل جلگه اي خزري (حوزه شهرستان نور) به طور مستقيم كاشته شد. آزمايش، در قالب طرح فاکتوريل، با بلوک هاي كاملا تصادفي با تيمارهاي آزاد كردن (حذف علف هرز و رقابت علف هرز) و شدت نور (نور كامل و سايه ۴۰ درصد يا نيم سايه) به مدت سه سال انجام گرديد. براي ايجاد سايه از سايبان مشبك به ارتفاع ۱۰۰ سانتي متر استفاده شد. نتايج در پايان سومين فصل رويش نشان داد كه در شرايط رقابت گرامينه، رويش ارتفاعي، قطر يقه و تعداد شاخه هاي جانبي نهال هاي توليد شده بلندمازو به طور معني داري كاهش يافت، ولي زنده ماني تغييري نكرد. با افزايش نور، تعداد شاخه هاي جانبي افزايش يافت، ولي تغيير معني داري در ميزان زنده ماني، رويش طولي و قطري نهال ها ايجاد نشد. زنده ماني نهال ها در رقابت با رستني هاي علفي ۴/۸۶ درصد و در نور كامل از ۶/۹۰ درصد بدست آمد. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه رشد و استقرار نهال بذركاري شده بلندمازو در عرصه باز، همانند عرصه نيم سايه، از موفقيت برخوردار است. بنابراين پيشنهاد مي شود كه براي احياي عرصه هاي مخروبه و تجديدحيات نشده برخي جنگلهاي جلگه اي شمال كشور، از كشت مستقيم بذر بلندمازو در عرصه هاي باز استفاده شود. براي كم كردن فشار رقابت گرامينه، بهتر است در سالهاي نخست بعد از بذركاري، آزاد كردن نهال صورت پذيرد.