سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا تشیعی –

چکیده:

امروزه با او جگیری پیشرفت سریع فنآوری و بالتبع آن ورود روز افزون ماشین آلات و تجهیزات جدید به صنعت، بحث نگهداری و تعمیرات از اهمیت ویژ های برخوردار شده است. با توجه به حجم و تنوع تأسیسات و تجهیزات مورد بهر هبرداری در صنعت آب و فاضلاب کشور عدم توجه به نگهداری صحیح و برنام هریزی شده از این تأسیسات، ضمن افزایش روزافزون تعمیرات اضطراری و اختلال در سیستم آبرسانی و دفع فاضلاب منجربه بروز نارضایتی مشترکین و فزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات خواهد شد که چنانچه هزینه های غیرمستقیم ناشی از سیست مهای تولید را به آن اضافه کنیم این هزینه ها سرسام آور میشود. سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یکی از انواع سیستمهای نگهداری و تعمیرات می باشد که سیاست خود را به برنامه ریزی مدون تعمیر و سرویس تجهیزات و قطعات قبل از خرابی معطوف داشته و با تدوین دستورالعمل های مناسب به انجام سرویسها، بازدیدهای دوره و تدوین قطعات می پردازد. هدف اصلی از استقرار نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات آب ، بهینه کردن تواناییهای تجهیزات و دستگاهها جهت ایجاد حداکثر کارایی، کاهش خرابی و از کارافتادگی آنها و اهداف جزئی آن شامل افزایش آماده بکاری، افزایش قابلیت اطمینان، کاهش هزینه های اضافی و توقفات اضطراری سیستم آبرسانی می باشد، دفتر بهبود روشهای بهر هبرداری آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در راستای دستیابی به این هدف طرح استقرار نظام نت پیشگیرانه تأسیسات آب شهری را از سال ٧٩ در دستور کار خود قرار داد و با مهیا نمودن بسترهای لازم و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز
١٠٨ شهر کشور موفق به اجرای ، کلیه شرکتهای آب و فاضلاب را مکلف به اجرای این طرح نمود بنحو ی که تا پایان ٨٣ سیستم مکانیزه نت پیشگیرانه شدند . از مهمترین نتایج این امر می توان برنامه ای شدن عملیات نگهداری و تعمیرات تأسیسات و روند نزولی کاهش هزینه جاری نگهداری و تعمیرات بویژه تعمیرات اضطراری از سال ٨٢ و کاهش سهم هزینه تعمیرات بدون برنامه در قیمت تمام شده آب اشاره نمود.