سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا فرزایی – برق منطقه ای غرب
حیدر امیری –

چکیده:

آنچه که در دنیای کنونی باعث شکاف بین ملت های غنی و فقیر شده است، همانا استفاده بهینه از منابع (انسانی، تجهیزاتی و …) و افزایش سهم هوش و تدبیر در انجام امور می باشد، مفهوم فوق چیزی جز تعریف بهره وری نمی باشد . با این دیدگاه و با عنایت به این مطلب که امروزه بیش از هر زمانی دیگر منابع حیاتی در حال کاهش و رو به نقصان می باشد استفاده هوش مندانه و بموقع از آنها از ضروریات زندگی جوامع امروزی است، لذا شرکت برق منطقه ای غرب با بهره گیری از توان مدیران و کارشناسان خود و نیز مشاوران بیرون سازمان تصمیم به استقرار و پیاد ه سازی چرخه بهره وری در شرکت نمود، د ر این راستا بیش از ۱۰۰ ساعت آموزش در رده های مختلف مدیریت و پرسنل و نیز انجام کارگاه های عملی کارگروهی درسطح شرکت انجام گرفته است، آئین نامه بهره وری تدوین و چهار گروه تخصصی د ر سطح شرکت تشکیل شده است که در زیرمجموعه این گرو ه های تخصصی دوایر بهبود کیفیت تشکیل شده، که در زمینه بهبود مسایل و مشکلات شرکت فعالیت می نمایند. جزئیات تکمیلی درمتن مقاله و ضمائم آن ارائه می گردد. انسان از ابتدای خلقت خود تاکنون به صورت پیوسته بدنبال یافتن راهی ساده تر و کم هزینه تر برای انجام امور و رسیدن به اهداف خود بوده است، این روند از انسان غارنشین شروع شد و تاکنون ادامه دارد از همان موقعی که این انسان غارنشین دریافت که با سنگ می توان شکار کرد و سپس این سنگ را صیقل دارد و راحت تر از قبل به شکارخود دست یافت، دوباره آنرا بهبود بخشید اینبار آن را با تکه چوبی بست و این فرآیند همچنان ادامه دارد، بهره وری را کارهوشمندانه تعریف کرده اند و براین اساس هر اندازه سهم تفکر، تعقل و اندیشه و تدبیردرفعالیت انسانها افزایش یابد می توان به بازدهی بیشتر آن امیدوار بود، لذا بهره وری تداعی کننده عمل توأم با تفکر است . منتها سرعت رشد تغییرات هم اکنون نسبت به زمانهای گذشته بسیارسریعتر شده است . آقای الوین تافلردرکتاب موج سوم خود این مراحل را به روشنی توضیح داده است موج اول مرحله کشاورزی مرحله عمده ای از زندگی انسان است موج دوم موج صنعتی شدن و موج سوم موج فراصنعتی یا عصر اطلاعات می باشد . این تاریخچه بخوبی بیانگر روند رشد بشر دربه خدمت گرفتن محیط اطراف خود و همسو نمودن امکانات ، منابع طبیعی و خدادادی درجهت اهداف خود می باشد واکنون با توجه به روند رشد انتظارات و ارتقاء سطح زندگی مردم و نیز حجم بالای استفاده از منابع طبیعی لزوم استفاده بهینه و حساب شده از آنرا ضروری تر می نماید. بنابراین رشد و تکامل بشر در استفاده مطلوبتر و بهتر از منابع از آغاز خلقت بابشر همراه بوده است ولی هم اکنون با توجه به شرائط کنونی، بشر به مرحله ای رسیده است که استفاده بهتر و مطلوبتر از قبل جزء ضروریات زندگی شده است و ملتی که منابع خود را غیربهینه مصرف نماید در روند توسعه جهانی جایی ندارد، لذا واژه بهره وری امروزه بسیار بیشتر از قبل معنی و مفهوم و ضرورت پیدا می کند .