مقاله استقلال در سالمندان: يك مطالعه پديده شناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در حكيم از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: استقلال در سالمندان: يك مطالعه پديده شناسي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پديده شناسي
مقاله تجارب زيسته
مقاله استقلال
مقاله سالمند
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويش پوركاخكي علي
جناب آقای / سرکار خانم: عابدسعيدي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علي
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدالذاكرين منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در عصر حاضر سالمندان سريع ترين نرخ رشد را در بين گروه هاي سني مختلف دارند. در آينده نزديك بيشترين افزايش جمعيت سالمندان در كشورهاي رو به توسعه از قبيل ايران اتفاق خواهد افتاد. از اين رو مراقبت از سالمندان با هدف حفظ استقلال در دوران سالمندي مورد توجه قرار مي گيرد. با توجه به وابستگي مفهوم استقلال به شرايط و بافت شكل دهنده آن، مطالعه حاضر با هدف كاوش مفهوم استقلال در سالمندان صورت پذيرفت.
روش كـار: پژوهش حاضر، پژوهشي كيفي از نوع پژوهش پديده شناسي هرمنيوتيك بر اساس روش ون مانن مي باشد. بر اساس روش نمونه گيري هدفمند ۱۰ سالمند انتخاب و مورد مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته قرار گرفتند. مصاحبه ها ضبط و پس از دست نويس كردن و به دست آوردن درك جامعي از آنها، بر اساس فعاليت هاي پژوهشي ون مانن تجزيه و تحليل گرديدند.
يافته ها: چهار مضمون خود مديريتي، سربار نبودن، استقلال مالي و زندگي مستقل به دست آمد. مضمون خود مديريتي در برگيرنده زيرمضمون هاي احساس هويت مستقل كردن، تصميم گيري و خود راي بودن و داشتن اختيار بوده است. مضمون سربار نبودن شامل زيرمضمون هاي توانايي خود مراقبتي، انجام عملكرد مستقل و احساس مفيد بودن درخانواده و اجتماع بوده است. مضمون استقلال مالي شامل زيرمضمون هاي تجربه گراني، ترس از وابستگي مالي به ديگران، احساس امنيت مالي و ارتباط وضعيت مالي با سلامتي بوده است. مضمون زندگي مستقل شامل زيرمضمون هاي زندگي جدا از فرزندان، تنفر از زندگي در خانه سالمندان، احترام ناشي از زندگي مستقل و تلاش خانواده براي حفظ زندگي مستقل سالمند بوده است.
نتيجه گيري: تاكيد سالمندان بر خود مديريتي، توانايي خود مراقبتي، استقلال مالي و زندگي مستقل بيانگر اين است كه استقلال در سالمندان ايراني داراي جنبه ها و تعاريف متفاوتي به واسطه شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ايران است. در نظر گرفتن اين تفاوت ها براي مراقبت بهتر در جهت حفظ استقلال سالمندان داراي اهميت مي باشد.