مقاله استناد وبي: شاخصي نوين در سنجش اثرگذاري تحقيقات علوم پزشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۴۵۱ تا ۴۵۸ منتشر شده است.
نام: استناد وبي: شاخصي نوين در سنجش اثرگذاري تحقيقات علوم پزشکي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استناد
مقاله پزشکي
مقاله شاخص
مقاله اينترنت
مقاله اثربخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوشا كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي مهشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با قرار گرفتن حجم فزاينده اي از منابع علمي در محيط وب، بررسي اثرگذاري استنادي اين گونه منابع الکترونيکي در ارتباطات علمي مورد توجه قرار گرفته است و زمينه تحقيقاتي نويني تحت عنوان «وب سنجي» مطرح شده است. يکي از مهم ترين کاربردهاي وب سنجي تجزيه و تحليل «استنادهاي وبي» و مقايسه آن ها با «استنادهاي سنتي» (نظير استنادهاي ISI) است. هدف از تحقيق حاضر، تعيين کاربرد روش ها و ابزارهاي و ب سنجي به عنوان منبع مفيدي در ارزيابي تحقيقات علوم پزشکي بوده است.
روش بررسي: تحقيق حاضر به مقايسه استنادهاي ISI و بر گرفته از وب به مقالات مجلات تحقيقي پزشکي پرداخته است. بدين ترتيب، نمونه اي از ۳۵۰ مقاله تحقيقي به زبان انگليسي بر گرفته از مجلات نمايه شده در پايگاه ISI در سال ۲۰۰۴ در رشته پزشکي عمومي/داخلي گردآوري شد و تعداد استناد به مقالات مذکور از طريق جستجو در پايگاه هاي (WoS) Web of Science و (GS) Google Scholar ثبت گرديد. به علاوه، در سطح ۵۶ مجله پزشکي فارسي، استنادهاي ISI و بر گرفته از وب با يکديگر مقايسه شدند. از آزمون همبستگي و نيز آمار توصيفي به منظور بررسي، تفسير و مقايسه الگوي استنادي سنتي و بر گرفته از وب استفاده شده است.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که در سطح ۳۵۰ مقاله نمونه گيري شده در رشته پزشکي عمومي/داخلي، همبستگي مستقيم و معني داري ميان استنادهاي ISI و استنادهاي وبي بر گرفته از پايگاه استنادي تحت وب Google Scholar وجود دارد. به علاوه، مقايسه آماري توصيفي نشان داد که تعداد، ميانگين و ميانه استنادها به مقالات مذکور در پايگاه استنادي Google Scholar بيشتر از پايگاه ISI است. در سطح ۵۶ مجله فارسي پزشکي نيز نتايج تحقيق نشان داد که تعداد، ميانگين و ميانه استنادهاي وبي بر گرفته از Google Scholar (به ترتيب ۳۰۱، ۵٫۴ و ۴) به طور قابل توجهي بيشتر از پايگاه ISI (به ترتيب ۹۹، ۱٫۸ و ۰) است.
نتيجه گيري: وجود ارتباط مستقيم ميان استناد ISI و استنادهاي Google Scholar، اهميت استناد وبي را به عنوان منبعي مفيد براي ارزيابي تحقيقات نمايان مي سازد. به علاوه مقايسه آمار توصيفي بر گرفته از مجلات انگليسي و فارسي مورد مطالعه نشان مي دهد که از محيط وب مي توان به تعداد و انواع بيشتري از استنادهاي وبي نسبت به پايگاه ISI دست يافت که در گذشته اثرگذاري استنادي آن ها در چرخه ارتباطات تحقيقاتي پزشکي پنهان مانده بوده است.