مقاله استنشاق دود سيگار محيطي در دوران بارداري و پيامدهاي زايماني در زنان باردار مراجعه کننده به زايشگاه نيک نفس رفسنجان در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۲۸۱ تا ۲۹۲ منتشر شده است.
نام: استنشاق دود سيگار محيطي در دوران بارداري و پيامدهاي زايماني در زنان باردار مراجعه کننده به زايشگاه نيک نفس رفسنجان در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيامدهاي زايماني
مقاله استنشاق دود سيگار محيطي
مقاله سيگاري غيرفعال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نگاهبان بنايي طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري جابري علي
جناب آقای / سرکار خانم: اصمي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: قرارگيري در معرض دود سيگار محيطي، يک مشکل بهداشتي مهم در دنيا است. مطالعات اندکي به بررسي ارتباط بين استنشاق غيرمستقيم دود سيگار و اثرات آن بر سر انجام حاملگي پرداخته اند و نتايج آشکاري ارايه نشده است. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان استنشاق دود سيگار محيطي در دوران بارداري و پيامدهاي مادري و نوزادي آن، طراحي گرديد.
مواد و روش ها: دراين مطالعه مقطعي، از ۶۴۱ زن باردار غيرسيگاري که در طي سال ۱۳۸۷ براي انجام زايمان جنين تک قلو به زايشگاه نيک نفس رفسنجان مراجعه کرده بودند، حداقل دو ساعت بعد از زايمان، مصاحبه ساختار يافته اي با استفاده از پرسش نامه پژوهشگر ساخته به عمل آمد. نمونه ها بر اساس قرارگيري در معرض دود سيگار محيطي در دو گروه قرارگرفته و پيامدهاي مادري و نوزادي مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: از افراد مورد مطالعه، ۱۶۱ نفر ((%۲۵ در طول بارداري دود سيگار محيطي را استنشاق کرده بودند. اين افراد داراي تحصيلات کمتر، سن بالاتر، سابقه دريافت مراقبت هاي دوران بارداري نامنظم، چندزا، غيرشاغل، روستانشين و در مجموع داراي وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پايين تري بودند. اين افراد بيشتر به روش طبيعي زايمان کرده  (p=0.02)و کم خوني (p=0.048) و زايمان زودرس (p=0.002) در آنها شيوع بالاتري داشت. رابطه معني داري بين سيگاري بودن غيرفعال مادر با وزن موقع تولد، نمره آپگار، جنسيت نوزاد، ناهنجاري، وقوع مسموميت بارداري و نحوه شروع درد هاي زايماني يافت نشد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که استنشاق دود سيگار محيطي در دوران بارداري احتمال خطر تولد زودرس نوزاد را افزايش داده و با وقوع بالاي کم خوني مادر همراه است.