مقاله اسطوره شناسي سياسي در ايران باستان، مطالعه موردي رستم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم سياسي از صفحه ۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: اسطوره شناسي سياسي در ايران باستان، مطالعه موردي رستم
این مقاله دارای ۵۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسطوره
مقاله اسطوره شناسي سياسي
مقاله ايران باستان
مقاله انديشه سياسي ايرانشهري
مقاله حماسه
مقاله رستم
مقاله قدرت
مقاله تاجبخشي
مقاله امنيت و آزادگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمويي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسوند پريچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر، جستاري است در جهان شگرف اسطوره و حماسه و تلاشي است براي شناخت سياست، بدان گونه که در ايران باستان مورد توجه بوده است و براين پايه پيوستگي تنگاتنگي دارد با انديشه سياسي ايرانشهري. اما از آن روي که بر محور شخصيت رستم مطالعه مي کند، ناگزير است به بازخواني مهمترين منبع موجود درباره رستم بپردازد که همانا «شاهنامه» فردوسي است. اين پژوهش مي کوشد تا نقش ها و کارکردهاي سياسي اين پهلوان اسطوره اي را در سياست شهرياري ايران باستان به کند و کاو پردازد؛ همو که در بخش حماسي شاهنامه بيشترين جلوه را دارد و در يک سخن محور حماسه ملي است، زيرا نام وي با قدرت و امنيت و آزادگي و پادشاهي عجين شده است. تحقيق به آن جهت که نيازمند پايه اي نظري است همت گماشته تا از «نظريه کارکرد اسطوره» بهره جويد و نيز در روش مطالعاتي خود به جزء تفسير و تاويل متن شاهنامه به برخي داده هاي تاريخ باستان نيز نظر افکند و همچنين از روش آماري استفاده نمايد. پژوهش با چنين بنيادي در جستار خود به نماد قدرت، نماد امنيت، نماد آزادگي و تاج بخش بودن رستم توجه نموده و تلاش مي نمايد به بيشتر زواياي شخصيت رستم از نقطه نظر سياسي نظر اندازد.